การ์ดอวยพร   กลับสู่หน้าหลักการ์ดอวยพร

คลิกเลือกการ์ดที่จะส่งได้เลย
<%if request("no") ="" then pageno =1 else pageno=request("no") end if%> <% Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("../cgi-bin/supermarioecard.mdb") if request("keyword") <> "" then Sql="Select icon,image,caption,initmsg,sound,category,new,show from ecard where (initmsg like '%"&request("keyword")&"%') or (caption like '%"&request("keyword")&"%') order by icon" else Sql="Select icon,image,caption,initmsg,sound from ecard order by icon" end if Set RS =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RS.Open Sql,Conn,1,3 total=RS.Recordcount if total=0 then %>
ไม่พบคำที่คุณต้องการค้นหา ลองคำอื่นดูนะครับ
<%else pagesize=5 totalpage=total\pagesize if (total mod pagesize) <> "0" then totalpage= totalpage+1 end if RS.Move pagesize*(pageno-1) a=1 if trim(pageno) <> trim(totalpage) then endrecord = pagesize else if (total mod pagesize)=0 then endrecord=10 else endrecord=(total mod pagesize) end if end if For a=1 to endrecord%> <%ano=rs("icon") ano=replace(ano,"<","<") ano=replace(ano,chr(13),"
") if flag=0 then flag=1 color="FEE9BE" else flag=0 color="FFDE9E" End If %>
จำนวนการ์ดทั้งหมด <%=total%> ภาพ


กลับด้านบน | กลับสู่หน้าหลักการ์ดอวยพร

<% response.write "
กำลังแสดงหน้าที่ " & pageno & "/" & totalpage & "
" %> กระโดดไปหน้าที่ <%For b=1 to totalpage%> "><%=b%> | <%Next%><%end if%>

Power by : http://www.bec94.com : อาจารย์ กอบเกียรติ สระอุบล
 

<% FilePath=Server.MapPath("counter.txt") Set ObjFile=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set ObjStream=ObjFile.OpenTextFile(FilePath, 1) temp=ObjStream.ReadLine+1 ObjStream.Close Set ObjStream=ObjFile.OpenTextFile(FilePath,2) ObjStream.WriteLine(temp) ObjStream.Close %> counter : <%=temp%>
 
Copyright © 2002 All right reserved. ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม