วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
( วัดโพธิ์ ) กรุงเทพมหานคร


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กรุงเทพมหานคร "ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์"
 ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ เ ช ตุ พ น วิ ม ล มั ง ค ล า ร า ม ร า ช ว ร ม ห า วิ ห า ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร

อยู่ที่ถนนมหาราช ข้างพระบรมมหาราชวัง ชาวบ้านเรียกว่า " วัดโพธิ์ " วัดนี้รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธไสยาสน์ในพระวิหาร ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ยาว 49 เมตร สูง 12 เมตร หมู่พระมหาเจดีย์ 4 องค์ รอบกำแพงแก้ว ได้จารึกตำราวิชาการต่างๆ ซึ่งถือได้ว่า " วัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย "

วัดโพธิ์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ( วัดโพธิ์ ) :-
วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ ดอกสาละ วัดโพธิ์
พระนอน พระนอน พระนอน พระบาทมงคล 108
พระพุทธรูป พระพุทธรูป    

... พระบาทมงคล 108...
... สัมผัสจริงเมืองไทย unseen thailand ...
 

สถานที่ใกล้เคียง
ศาลหลักเมือง
พระบรมมหาราชวัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก ( วัดพระแก้ว )

 
 

การเดินทาง :-

วัดโพธิ์ อยู่ที่ถนนมหาราช ท่าเตียน ข้างพระบรมมหาราชวัง
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม