ดอยหลวงเชียงดาว : เชียงใหม่

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงใหม่
 เ ชี ย ง ใ ห ม่
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ด อ ย เ ชี ย ง ด า ว : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ดอยเชียงดาว
อยู่ที่ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ดอยสามพี่น้อง ภาพโดย บุญเลิศ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

      " บันทึกการเดินทางไปดอยเชียงดาวของผมอย่างละเอียด คลิกที่นี่ "
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกการเดินทางไปดอยเชียงดาวของผมอย่างละเอียด
- ป่าดงดอยการท่องเที่ยว นำเที่ยวดอยเชียงดาว
- เทรคกิ้งไทย นำเที่ยวดอยเชียงดาว
- ทัวร์ดอย นำเที่ยวดอยเชียงดาว

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

ภาพถ่ายจากดอยเชียงดาว :-
ดอย 3 พี่น้อง บันทึกจากยอดดอย ดอยเชียงดาว ไร่ฝิ่น
ยืนอยู่บนยอดดอย ยืนอยู่บนยอดดอย ดอกซากุระป่า ดอกไม้บนดอย
ดอกไม้บนดอย ยืนอยู่บนดอยกิ่วลม หญ้าสูงทั่วหัว กางเต็นท์นอน
ยืนอยู่บนดอยกิ่วลม ทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก

... 3 วัน 2 คืน..น้ำไม่ได้อาบเลย..พกน้ำหอม แป้ง ไปเยอะๆ นะ...
เนื่องจากบนดอยไม่มีแหล่งน้ำ ( น้ำกิน น้ำใช้ ยังต้องจ้างลูกหาบแบกขึ้นไปเลยครับ )
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
นักเดินทาง 08-1629-3354 เราอาจบอกท่านได้คร่าวๆ นะครับ
อย่าหวังรายละเอียดอะไรมากมาย..

 
 

การเดินทาง :-

      " บันทึกการเดินทางไปดอยเชียงดาวของผมอย่างละเอียด คลิกที่นี่ "

เดินทางไปเอง :-
นั่งรถทัวร์สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ไปลงที่ บขส.เชียงใหม่ จากนั้นให้คนนำทางนำรถมารับ
สำหรับรายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้จากคนนำทางด้านล่างนี้เลยนะครับ
  นายเมฆ เงินตัน
  บ้านเลขที่ 208 หมู่ที่ 5
  ต.เชียงดาว อ. เชียงดาว
  จ.เชียงใหม่ 50170
  เบอร์โทรศัพท์ 08-5223-8964 , 08-6191-9842
  เบอร์แฟกซ์ 053 - 455298

การเที่ยวดอยเชียงดาวต้องใช้เวลาบนดอยอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

  ค่าใช้จ่ายสำหรับคนนำทาง วันละ 400 บาท
  ค่าใช้จ่ายสำหรับลูกหาบ วันละ 300 บาท/ลูกหาบ 1 คน
  ค่ารถที่จะไปรับเราที่ท่ารถเชียงใหม่ 700 บาท
  ค่ารถที่จะไปส่งเราตรงทางขึ้นดอยที่เด่นหญ้าขัด 1,000 บาท

เดินทางไปกับทัวร์ :-
ป่าดงดอยการท่องเที่ยว นำเที่ยวดอยเชียงดาว
เทรคกิ้งไทย นำเที่ยวดอยเชียงดาว
ทัวร์ดอย นำเที่ยวดอยเชียงดาว

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม