น้ำตกวชิรธาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงใหม่ "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์"
 เ ชี ย ง ใ ห ม่
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก ว ชิ ร ธ า ร : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

น้ำตกวชิรธาร
อยู่ที่อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

น้ำตกวชิรธาร ภาพโดย กรวย
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว เป็นช่วงที่น้ำตกมีน้ำมาก สวยงามมาก
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" น้ำตกวชิรธาร " หรือน้ำตกเมืองโยง เกิดจากลำห้วยแม่กลาง อยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 22 ถนนสายจอมทอง - ดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลจากหน้าผาสูงถึง 70 เมตร

" น้ำตกวชิรธาร " เวลาถ่ายรูป ต้องรีบถ่ายกันหน่อยนะครับ เพราะน้ำตกจะไหลแรง และมีลมพัดพาละอองน้ำมายังหน้ากล้อง จะทำให้กล้องเปียก และเกิดความเสียหายกับกล้องได้นะครับ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกวชิรธาร
- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
- www.doiinthanon.com

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

ภาพถ่ายจากน้ำตกวชิรธาร :-
ภาพโดย กรวย น้ำตกวชิรธาร ภาพโดย :tnawarat@int.mew.co.jp น้ำตกวชิรธาร    

... นั่งถ่ายรูป..แป๊บเดียว..เสื้อชื้นเลยละ...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ 053-286730, 053-286728

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกวชิรธาร
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม