ดอยผาตั้ง เชียงราย

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงราย
 เ ชี ย ง ร า ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ด อ ย ผ า ตั้ ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย - ลาว สองฝั่งโขง และ ทะเลหมอก ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกซากุระบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ้อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ้อนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา

ดอยผาตั้ง ภาพโดย ...
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากดอยผาตั้ง :- ชมวิว 14 ธันวาคม
ป้ายผาบ่อง ประตูสยามสู่ลาว จุดชมวิวผาบ่อง จุดชมวิวผาบ่อง
พระพุทธรูป ร้านอาหาร+ที่จอดรถ ช่องเขาขาด ป่าหินยูนาน
จุดชมวิว 102 จุดชมวิว 102 จุดชมวิว 103 จุดชมวิว 103

... จุดชมวิวผาบ่อง คือ จุดชมวิวจากประตูสยามสู่ลาว ...
... จุดชมวิว 102 คือ จุดชมวิวจากบริเวณช่องเขาขาด ...
... จุดชมวิว 103 คือ จุดชมวิวจากบริเวณดอยผาตั้ง ...
... จุดชมวิวทั้ง 3 แห่งนี้..จะสามารถมองเห็นแม่น้ำโขง และ ฝั่งลาว ...
Top

สถานที่ใกล้เคียง
ภูชี้ฟ้า อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง ประมาณ 25 กิโลเมตร
 
 

สถานที่พักแรม :-

  บนดอยผาตั้งมีที่พัก สถานที่กางเต็นท์ และร้านอาหาร สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
 

การเดินทาง :-
การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเชียงราย - เวียงชัย - พญาเม็งราย - บ้านต้า ( ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173, 1152 ) ระยะทาง 50 กิโลเมตร บ้านต้า - บ้านท่าเจริญ ( ทางหลวง 1020 ) ระยะทาง 45 กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ - เวียงแก่น - ปางหัด ( ทางหลวง 1155 ) ระยะทาง 17 กิโลเมตร และปางหัด - ดอยผาตั้ง ระยะทาง 15 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว 103 สภาพเส้นทางบางช่วงสูงชัน

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม