เชียงราย

ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา ( อำเภอแม่จัน )


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงราย "เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ภาพโดย ...
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดเชียงราย : : :
ข้อมูลทั่วไป :
เชียงราย เป็นจังหวัดเหนือสุดของสยาม มีเขตติดต่อกับพม่าและลาว ผู้สร้างคือ " พ่อขุนเม็งรายมหาราช " ผู้รวบรวมหัวเมืองทางภาคเหนือ พงศาวดารโยนกกล่าวว่า พื้นที่เชียงรายปัจจุบันกำเนิดมาครั้งลาวจกเทวบุตรจุติลงมายังยอดเขาเกตุบรรพต ( ดอยตุง ) แล้วสถาปนาขึ้นเรียกว่า " แคว้นไชยวรนครเชียงราว " ที่ริมฝั่งละว้าน ( ลำน้ำแม่สาย ) นับเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดในบรรดาหัวเมืองทางภาคเหนือ แต่จากประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าได้กล่าวว่า เชียงรายนั้นเดิมชื่อ " เวียงไชยนารายณ์ " แห่งอาณาจักรโยนก เชียงแสน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1600 ต่อมาในปี พ.ศ. 1805 พ่อขุนเม็งรายฯ กษัตริย์แห่งนครหิรัญเงินยาง ได้เข้ามาปกครองจนมีความเจริญรุ่งเรือง
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ลิ้นจี่ ลำใย สตรอว์เบอร์รี่ สับปะรด
ผ้าทอชาวเขา เซรามิก
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร
สามารถนั่งรถจากสายเหนือ ( หมอชิต 2 ) สายกรุงเทพ - เชียงราย
 
ตราประจำจังหวัด
รูปช้าง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" กาสะลองคำ " Radermachera Ignea (KurZ) Steenis.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอเชียงของ
 3. อำเภอพาน
 4. อำเภอแม่จัน
 5. อำเภอเชียงแสน
 6. อำเภอแม่สาย
 7. อำเภอแม่สรวย
 8. อำเภอเวียงป่าเป้า
 9. อำเภอป่าแดด
 10. อำเภอเวียงชัย
 11. อำเภอพญาเม็งราย
 12. อำเภอเทิง
 13. อำเภอเวียงแก่น
 14. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 15. อำเภอขุนตาล
 16. อำเภอแม่ลาว
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอเชียงรุ้ง
 2. กิ่งอำเภอดอยหลวง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 053 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 717-433, 744-674-5
สำนักงานท่องเที่ยวเชียงราย 711-123
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 711-870
สถานีตำรวจภูธร 711-444
ตำรวจท่องเที่ยว 717-779
ท่าอากาศยานเชียงราย 793-048
บริษัท การบินไทย จำกัด 711-179, 713-663
สถานีขนส่งจังหวัด 711-224
โรงพยาบาลเชียงราย 711-300
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 711-366
สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย 711-062
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม