กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชุมพร "ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 ชุ ม พ ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : แ ผ น ที่ + ก า ร เ ดิ น ท า ง : : :
: : : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร : : :

การเดินทาง :-
การเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร สะดวกและค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากเกาะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง มีเรือของชาวบ้านในท้องถิ่นให้บริการเช่าเหมาในราคาเหมาะสม

1. การเดินทางสสู่จังหวัดชุมพรซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดย ทางรถยนต์ ประมาณ 500 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 ( เพชรเกษม ) เมื่อถึงสี่แยกปฐมพร เลี้ยวซ้าย ประมาณ 8 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอเมืองชุมพร แล้วใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4001 ( อำเภอเมืองชุมพร - ปากน้ำชุมพร ) ก่อนถึงปากน้ำชุมพร เลี้ยวขวา ตรงทางแยกไปหาดทรายรี เมื่อเลี้ยวขวาแล้วจะพบทางแยกให้ เลี้ยวขวา อีกครั้ง ไปตามถนนอีก 8 กิโลเมตร ก็จะพบป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติ เลี้ยวขวา สู่ทางเข้าไปตามถนนอีก 1 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นระยะทางทั้งสิ้น 21 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองชุมพร

2. ท่านสามารถเลือกเดินทางโดย รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ หรือ โดยสารรถไฟ จากสถานีกรุงเทพฯ ซึ่งมีบริการทุกวัน
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร :-

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม