อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ขอนแก่น
 ข อ น แ ก่ น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภู ผ า ม่ า น : : :

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ผลจากการทำสัมปทานป่าไม้ ทำให้พื้นที่ป่าและจำนวนสัตว์ลดลงอย่างรวดเร็ว มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ที่ตั้ง :-

ตั้งอยู่ที่บริเวณภูผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ถนนมะลิวัลย์ ( ขอนแก่น - เลย ) หลักกิโลเมตรที่ 112 แล้ว เลี้ยวซ้าย ผ่านถนนลูกรังเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร
 
Top

ประวัติความเป็นมา :-
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1473/2532 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2532 ให้สำรวจเพิ่มเติมและจัดตั้งพื้นที่ป่าดงลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และป่าภูเปือย อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และพื้นที่ป่าใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาตินั้น จากการสำรวจพื้นที่และพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ และจากการพิจารณาพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอภูผาม่าน จึงเห็นสมควรให้ใช้ชื่ออุทยานแห่งนี้ว่า อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกันผ้าม่านผืนใหญ่ แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ผลจากการทำสัมปทานป่าไม้ทำให้พื้นที่ป่าและจำนวนสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว กรมป่าไม้จึงมอบหมายให้ นายพนม พงษ์สุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ 4 ทำการสำรวจ พบว่าเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารและมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะถ้ำและน้ำตก ทางราชการจึงมีประกาศกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534 กำหนดให้รวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูเปือย จังหวัดเลย เข้ากับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ในปี พ.ศ. 2534 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีเนื้อที่โดยประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร่ จัดตั้ง เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 72 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ถ้ำผาพวง เดิมเรียก " ถ้ำร้อยพวง " ภายในมี หินงอกหินย้อย สวยงาม เพดานถ้ำสามารถทะลุออกไปยอดเขาใช้เป็น จุดชมวิว ได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ถ้ำพญานาคราช เป็นถ้ำที่มีความสวยงามอันดับ 1 ของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ภายในถ้ำมืดสนิท แบ่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ที่ส่องประกายแวววาวระยิบระยับสวยงามตระการตา รถยนต์สามารถเข้าถึงเชิงเขาที่เป็นตัวถ้ำได้

ถ้ำลายแทง บนผนังภายในถ้ำจะพบ ภาพเขียนสีโบราณ กว้างประมาณ 2 เมตร ซึ่งในอดีตชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นลายแทงบอกขุมบัติ ลักษณะเป็นภาพเขียนสีแดงรูปคนและสัตว์ในลักษณะต่างๆ ประมาณ 70 ภาพ อายุของภาพอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่

ถ้ำภูตาหลอ ภายในถ้ำเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ จุคนได้ถึง 1,000 คน พื้นถ้ำราบเรียบกว้าง เพดานสูง มี หินงอกหินย้อย เป็นพวงๆ สวยงามตระการตา

น้ำตกตาดฮ้อง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำน้ำพองที่มีต้นกำเนิดอยู่บนภูกระดึง มีความสูงประมาณ 60 - 70 เมตร อยู่ระหว่างเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ในยามที่สายน้ำตกกระทบแผ่นหินจะเกิดเสียงดังก้องทั่วป่า จนเป็นที่มาของชื่อ " ตาดฮ้อง " เส้นทางเข้าถึงค่อนข้างลำบาก จึงทำให้ยังเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างบริสุทธิ์อยู่

น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 20 - 30 เมตร มีชั้นน้ำตกหลดหลั่นลงไปตลอดสาย ก่อนไหลลงสู่ลำน้ำเชิญ ในฤดูฝนน้ำจะไหลแรงและมีความสวยงามมาก ห่างออกไปประมาณ 7 - 8 กิโลเมตร จะพบ น้ำตกห้วยหม้อแตก และ น้ำตกห้วยหินลาด

น้ำตกพลาญทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามในฤดูน้ำหลาก สูงประมาณ 10 เมตร ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากต้นน้ำที่เป็นน้ำซับหลายๆ สายไหลมารวมกันแล้วไหลลงสู่หน้าผาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยลดหลั่นกันลงไป

น้ำตกตาดใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อยที่ไหลลดหลั่นกันลงไปเป็นขั้นบันไดหลายชั้น ก่อนจะไหลลงสู่ลำน้ำเชิญ มีความสูง 80 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความอลังการและสวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก รถยนต์สามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงชันสลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาวสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 - 800 เมตร มีลำห้วยสำคัญหลายสายไหลลงสู่ลำน้ำพองที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและลำน้ำเชิญในจังหวัดขอนแก่น สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังอยู่ปะปนกับหินชนิดต่างๆ
 

สภาพภูมิอากาศ :-
ลักษณะอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 39 องศาเซลเซียส
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง
ไม้พื้นล่าง ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่าป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝก ฯลฯ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา หมูป่า เก้ง ลิง กระต่ายป่า นิ่มหรือลิ่น เม่น ตะกวด ไก่ป่า นกชนิดต่างๆ และแมลงกว่า 200 ชนิด
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ 043-358075 (VoIP), 043-210163


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ จากจังหวัดชัยภูมิเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 มุ่งหน้าไปยังจังหวัดเลย ผ่านอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ถึงหลักกิโลเมตรที่ 112 - 113 เลี้ยวซ้าย เข้าถนนลูกรังประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

ทางรถประจำทาง
..... จากกรุงเทพฯ โดยสารรถประจำทางและรถปรับอากาศกรุงเทพฯ - เลย, กรุงเทพฯ - เชียงคาน ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ลงที่หลักกิโลเมตรที่ 112 - 113 จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าถนนลูกรังอีก 5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

..... จากขอนแก่น โดยสารรถประจำทางสายขอนแก่น - เลย ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ลงที่หลักกิโลเมตรที่ 112 - 113 จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าถนนลูกรังอีก 5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

คลิกที่นี่เพื่อดูการเดินทางที่คุ้มค่าในการเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม