กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กระบี่ หอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ
เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน
 ก ร ะ บี่
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ท ศ ก า ล แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี : : :
: : : จังหวัดกระบี่ : : :

เทศกาลและประเพณี

งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นงานเปิดฤดูท่องเที่ยวของจังหวัด มีกิจกรรมรื่นเริง การแสดงทางวัฒนธรรม และการแข่งขันกีฬาทางน้ำ

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประเพณีลอยเรือชาวเล งานนี้จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และวันเพ็ญเดือน 11 ของทุกปีที่เกาะลันตา เป็นงานประเพณีเก่าแก่ โดยกลุ่มชาวเล ในบริเวณเกาะลันตาและใกล้เคียงจะมาชุมนุมกันทำพิธีลอยเรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ณ ชายหาดใกล้ๆ กับศาลาด่าน ในพิธีจะมีการร้องรำทำเพลง มีการร่ายรำรอบเรือด้วยจังหวะและทำนองรองเง็ง

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 • เขาขนาบน้ำ
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
 • อุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี
 • อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 • อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   
 •  
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   

  - : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

  ลงโฆษณาคลิกที่นี่
   

   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม