หุบเขาทานตะวันบ้านชอนน้อย ลพบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 7
โทรศัพท์ 036-422768 - 9

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ทุ่งดอกทานตะวัน หุบเขาทานตะวันบ้านชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ลพบุรี
 ล พ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ทุ่ ง ด อ ก ท า น ต ะ วั น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ทุ่งดอกทานตะวัน
หุบเขาทานตะวัน บ้านชอนน้อย
ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

ดอกทานตะวัน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูการท่องเที่ยว
... ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 มกราคม ดอกทานตะวันจะบานสวยงามในช่วงนี้
 
อัตราค่าเข้าชม
... คนละ 10 บาท ..มีรถบริการนำชมด้วย
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


- ทุ่งดอกทานตะวัน ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


- ทุ่งดอกทานตะวัน ( รถไฟท่องเที่ยว )

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากหุบเขาทานตะวัน..บ้านชอนน้อย :- 22 พฤศจิกายน
ยินดีต้อนรับ รถบริการชม คนขับรถ ร้านขายของ
ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน
ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวัน

ทุ่งทานตะวันที่นี่..จะมีด้วยกันหลายแปลง..โดยจะผลัดกันบาน..ชมได้หลายเดือน...
Top

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
.... จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอพัฒนานิคม ( ทางหลวงหมายเลข 3017 )

เมื่อเลี้ยวขวามือไปอำเภอพัฒนานิคมแล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปหุบเขาทานตะวันบ้านชอนน้อย ขับตรงไปประมาณ 8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร ก็จะถึง หุบเขาทานตะวัน บ้านชอนน้อย

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ดอกทานตะวันบานหรือยัง
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม