ทุ่งดอกทานตะวัน รถไฟท่องเที่ยว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 1690

ทุ่งทานตะวัน + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ( ขับรถไปเอง )

นอนเต็นท์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ชมวิว ภูค้อ + ทุ่งทานตะวัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลพบุรี
 ล พ บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ทุ่ ง ด อ ก ท า น ต ะ วั น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ทุ่งดอกทานตะวัน
อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เดินทางโดยรถไฟท่องเที่ยว

ดอกทานตะวัน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

โปรแกรมนำเที่ยว เดินทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เริ่ม วันที่ 07 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

 
 
ค่าเข้าชม
... คนละ 5 บาท
 
อาหาร
... มีน้ำดอกทานตะวันขาย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ทุ่งดอกทานตะวัน " มีดอกทานตะวันขาย มีร่มดอกทานตะวันขาย และมีของที่ระลึกที่ทำจากดอกทานตะวันอีกด้วย
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์- ทุ่งดอกทานตะวัน ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน หุบเขาทานตะวัน บ้านชอนน้อย จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากทุ่งดอกทานตะวัน :- 10 ธันวาคม
... สำหรับการเดินทาง .. ผมมากับ..รถไฟท่องเที่ยว..สนใจติดต่อ..1690..
แวะชมทุ่งทานตะวัน ป้ายทุ่งดอกทานตะวัน กางร่มชมทานตะวัน ดอกทานตะวัน
ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งดอกทานตะวัน  

... บริเวณทุ่งดอกทานตะวัน..แดดค่อนข้างแรง..ควรพกร่ม..มาด้วยนะครับ...
 

ภาพถ่ายการเดินทางจากหัวลำโพง :- โดยรถไฟท่องเที่ยว
หัวลำโพง รถไฟมาแล้ว บนรถไฟ แวะชมทุ่งทานตะวัน
รถไฟลอยน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักฯ รถไฟลอยน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักฯ
โคกสลุง ณ โคกสลุง ถึงเขื่อนป่าสักแล้ว ขึ้นรถกลับหัวลำโพง
บนรถไฟขากลับ ขบวนรถพิเศษ    

... จากทุ่งทานตะวัน..เดินทางสู่..เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 1690

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถไฟ :-
เดินทางไปกับรถไฟท่องเที่ยว
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม