หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 นครนายก

ผู้สนับสนุน

ร้านอั่งเปา
08-4138-4268, 08-9156-0007 คุณอั๋น
ขายไม้มงคล ไม้ประดับ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง กระเช้าสีดา และอื่น ๆ
 
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 
ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครนายก
 น ค ร น า ย ก
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ห มู่ บ้ า น ไ ม้ ด อ ก ไ ม้ ป ร ะ ดั บ ค ล อ ง 1 5 : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15
อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ไม้ดอกไม้ประดับ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
    Unseen Thailand...สัมผัสจริงเมืองไทย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 " สองข้างของถนนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จะมีไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับขายมากมาย
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 :-
ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ
ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ
ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ ไม้ดอก..ไม้ประดับ

... ไม้ดอกไม้ประดับ..ยังมีอีกมากมายนะครับ..นี่เป็นแค่ส่วนน้อย ...
... ที่เหลือ..คุณต้องไปชมเอง..ถ้าคิดจะซื้อกลับบ้าน..เตรียมเงินไปเยอะ ๆ นะ ...
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 8
โทรศัพท์ 037-312282

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 37 - 38 ) ก็จะถึงแยกซ้ายเข้า หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 ( ทางเข้า วัดประสิทธิเวช )

เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 เรียบร้อยแล้ว ขับตรงไป สองข้างทางจะเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ชาวบ้านปลูกไว้เพื่อจำหน่าย ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร จะพบสามแยก ( ตรงไปก็มีไม้ดอกไม้ประดับปลูกบ้าง แต่ไม่มาก ) ตรงนี้ให้เลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไป สองข้างทางจะเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ชาวบ้านปลูกไว้เพื่อจำหน่าย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ( เลย 2 กิโลเมตร นี้ไปก็มีไม้ดอกไม้ประดับอีกนะครับ แต่ผมไม่ได้ขับไป..ลองขับไปชมเองนะครับ )


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม