เทศกาล งานประเพณี นครปฐม

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครปฐม
 น ค ร ป ฐ ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ท ศ ก า ล แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -
: : : จังหวัดนครปฐม : : :

เทศกาลและประเพณี

งานประเพณีนมัสการพระปฐมเจดีย์
จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ณ บริเวณ พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย กลางคืนมีมหรสพตลอดงาน ( 9 วัน 9 คืน )
( จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั่นเองครับ )พระปฐมเจดีย์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง
จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง แรม 5 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี วัดไร่ขิง อ.สามพราน ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ช่วงกลางคืนมีมหรสพตลอดงาน ( 9 วัน 9 คืน )หลวงพ่อวัดไร่ขิง ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

เทศกาลอาหารและผลไม้
จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนของทุกปี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง ในงานมีการประกวด และจำหน่ายผลไม้นานาชนิด
( มีแบบว่าให้ชิมจนอิ่มด้วยนะ เสียเงินไม่กี่บาท )

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม