กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -


พระร่วงโรจนฤทธิ์ ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดนครปฐม : : :
ข้อมูลทั่วไป :
นครปฐม เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ทรงส่งสมณฑูตเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ และเมื่อประมาณ พ.ศ. 300 ก็ได้มีการสร้างพระปฐมเจดีย์ขึ้นเป็นครั้งแรก นครปฐมผ่านความเจริญเรื่อยมาหลายยุคหลายสมัย จนกลายเป็นเมืองร้างในที่สุด เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17 จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้บูรณะพระปฐมเจดีย์ซึ่งอยู่รกร้างกลางป่า ซึ่งใช้เวลาถึง 17 ปี มาเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2413 ต่อมาทำให้เกิดชุมชนใหญ่รอบองค์พระปฐมเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ย้าย เมืองนครชัยศรี ซึ่งเป็นชุมชนเดิมที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี ไปที่พระปฐมเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2447 เป็นเมืองนครปฐม และลดฐานะเมืองนครชัยศรีเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองนครปฐม
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องจักสาน และเครื่องเซรามิก
กุนเชียง, หมูยอ, หมูแผ่น, หมูหยอง, ส้มโอ, มะพร้าวน้ำหอม
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 58 กิโลเมตร
Top
ตราประจำจังหวัด
รูปพระปฐมเจดีย์
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" จันทน์หอม " Mansonia Gagei Drumm.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 2,168.425 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอนครชัยศรี
  3. อำเภอสามพราน
  4. อำเภอบางเลน
  5. อำเภอกำแพงแสน
  6. อำเภอดอนตูม
  7. อำเภอพุทธมณฑล
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 034 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 1 511-200
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม