พุทธมณฑล นครปฐม

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เวียนเทียน ณ พุทธมณฑล
นครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
 น ค ร ป ฐ ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : พุ ท ธ ม ณ ฑ ล : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

พุทธมณฑล เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีบริเวณเนื้อที่ทั้งหมด 2,500 ไร่ ณ อำเภอพุทธมณฑล ในบริเวณมีการปลูกต้นไม้นานาชนิด และได้จัดสร้างปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อันได้แก่ ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา จำลองไว้ที่พุทธมณฑล อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีความสูง 2,500 กระเบียด หรือ 13.75 เมตร นามว่า " พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล - สุทรรศน์ " ประดิษฐานเป็นศรีสง่า และเป็นที่เคารพบูชา

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากพุทธมณฑล :-
พุทธมณฑล พุทธมณฑล พุทธมณฑล พุทธมณฑล
พุทธมณฑล พุทธมณฑล พุทธมณฑล พุทธมณฑล
พุทธมณฑล พุทธมณฑล    
 

สถานที่พักแรม :-

Salaya Pavilion
 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม โดยจะผ่านบางแค พอถึงพุทธมณฑลสาย 4 ให้ท่านเลี้ยวขวามือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 14.5 กิโลเมตร ก็จะถึง พุทธมณฑล ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านเส้นทางที่ 2 : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม ขับตรงมาระหว่างกิโลเมตรที่ 17 - 18 จะมีแยกซ้ายมือเข้าพุทธมณฑล จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตร ก็จะถึง พุทธมณฑล ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม