วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร : นครพนม

โรงแรม นครพนม ริเวอร์วิว

ลิงก์ผู้สนับสนุน
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครพนม
 น ค ร พ น ม
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : พ ร ะ ธ า ตุ พ น ม : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

พระธาตุพนม
ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนม ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง สถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกับปราสาทขอม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1200-1400 ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 19.30 น. มีเหตุการณ์ที่น่าสลดคือ พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระ ประจวบกับเกิดพายุฝนตกติดต่อกันหลายวัน ชาวไทยจึงได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ ตามแบบเดิมและได้บรรจุของมีค่ามากมาย โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ มีน้ำหนัก 110 กิโลกรัม

พระธาตุพนม ภาพ สามเณร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจาก สามเณร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ภาพถ่ายพระธาตุพนม :-
พระธาตุพนม พระธาตุพนม พระธาตุพนม  
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรมศรีเทพ อยู่ในตัวเมืองนครพนม  โทร 042-511439, 042-512395

โรงแรม นครพนม ริเวอร์วิว ( Nakhonphanom River View Hotel )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดนครพนม คลิกที่นี่เลยจ้า..


โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ทั่วไทยคลิกที่นี่เลยจ้า..
 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - อำเภอเมืองนครพนม ระยะทางประมาณ 712 กิโลเมตร

จากอำเภอเมืองนครพนม - พระธาตุพนม ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นแยกขวาไปจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นขับตรงไปประมาณ 144 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดขอนแก่น แล้วขับตรงไป ประมาณ 152 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 23 ไปจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นขับตรงไป 45.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 23 ไปจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นขับตรงไป 22.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 213 ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นขับตรงไป 7.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป 47.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปจังหวัดสกลนคร แล้วขับตรงไป 124.6 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองสกลนคร จากตัวเมืองสกลนคร ใช้ถนนสาย 22 ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครพนม ประมาณ 93 กิโลเมตร ก็จะถึง ตัวเมืองนครพนม

จาก ตัวเมืองนครพนม ขับตรงไปยังอำเภอธาตุพนม ตามถนนสาย 212 ประมาณ 54 กิโลเมตร ก็จะถึง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม