เทศกาล งานประเพณี นครสวรรค์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
นครสวรรค์ "เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ"
 น ค ร ส ว ร ร ค์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ท ศ ก า ล แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี : : :
: : : จังหวัดนครสวรรค์ : : :

เทศกาลและประเพณี

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ จัดช่วงตรุษจีน เป็นงานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน จะจัดในราวเดือนกุมภาพันธ์ ภายในงานจะมีการแห่มังกรทอง ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเทพเจ้าที่บันดาลคุณประโยชน์อย่างมากแก่มวลมนุษย์ จึงแห่แหนเพื่อแสดงความกตัญญู มีการเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามศาลเจ้าต่างๆ มาร่วมขบวน ริ้วขบวนประกอบด้วยดุริยางค์ ขบวนธง ขบวนสิงโต ขบวนเจ้าพ่อเจ้าแม่ ขบวนมังกรทอง ฯลฯ แห่ไปตามถนนต่างๆ ในตัวเมือง การเชิดมังกรที่นครสวรรค์มีชื่อเสียงมากในเรื่องความสวยงาม และการแสดงที่ตื่นเต้นในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจำนวนมาก

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประเพณีบุญกำฟ้า บ้านวังรอ จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวที่บ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มักจะจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 งานบุญกำฟ้า เป็นประเพณีโบราณของชาวไทยพวนและไทยโซ่ง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของบ้านวังรอ ชาวพวนและชาวโซ่งมีความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผี โดยเฉพาะ ผีฟ้า จึงมีงานทำบุญประจำปีด้วยมีความเชื่อว่าจะนำความสุขและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชน

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประเพณีการแข่งเรือ จัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา จะมีงานปิดทองไหว้พระ วัดที่มีแม่น้ำไหลผ่าน หรือวัดใกล้เคียงแม่น้ำ จะมีประเพณีแข่งเรือยาว เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และความสามารถของฝีพายที่นำเรือของตนเข้าแข่งขัน งานวัดที่สำคัญคือ งานปิดทองไหว้พระของวัดจอมคีรีนาคพรต ซึ่งเป็นงานวันสุดท้ายประจำปี การแข่งเรือมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดหงส์ ตำบลตะเคียน อำเภอเมือง

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประเพณีสงกรานต์ บ้านเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี เป็นงานประเพณีตำบลเขาทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เช่น รำพิษฐาน รำช้าเจ้าโลม เต้นกำรำเคียว การจับข้อมือสาว เข้านางสุ่ม ฯลฯ

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม