วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
น่าน
 น่ า น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ ธ า ตุ แ ช่ แ ห้ ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตำบลม่วงติ๊ด
กิ่งอำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน

พระธาตุแช่แห้ง ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
พระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดน่าน มีอายุราว 600 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ตามพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ. 1897-1901 ปัจจุบันองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 22.5 เมตร สูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหรือทองจังโก ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ พระธาตุแช่แห้งเป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนในตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง

เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง ลักษณะขององค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตามตำนานเดิมและพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า เจ้าพระยาการเมือง เจ้าผู้ครองนครปัว สร้างขึ้นในระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นมีการสร้างเสริมโครงสร้างหลายครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้าย เจ้าศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิม เมื่อ พ.ศ. 2153

จัดให้มีงานนมัสการพระธาตุแช่แห้งเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ทางเหนือ โดยนับทางจันทรคติ ซึ่งอยู่ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมทุกปี
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากวัดพระธาตุแช่แห้ง :- วันที่ 12 ธันวาคม
ป้ายชื่อวัด ทางขึ้นชมพระธาตุ พระธาตุตะโก้ง พระธาตุตะโก้ง
พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้งจำลอง  
พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้ง เรือ เรือ
วิหาร
พระพุทธไสยาสน์
พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธไสยาสน์

... พระธาตุแช่แห้ง...เปิดให้เข้าชมเวลา 06.00 - 18.00 น. ...
 

สถานที่พักแรม :-

โรงแรมเทวราช ( Dhevaraj Hotel )  English | Thai
โรงแรม ซิตี้ ปาร์ค ( City Park Hotel )
น่าน วัลเล่ย์ รีสอร์ท ( Nan Valley Hotel & Resort )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดน่าน คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 มาจนถึง จังหวัดพิษณุโลก และจากจังหวัดพิษณุโลกให้ใช้เส้นทางหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และ อำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทาง ประมาณ 668 กิโลเมตร

จากตัวเมืองน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1168 ( น่าน - แม่จริม ) มุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุแช่แห้ง

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม