อุทยานแห่งชาตินันทบุรี น่าน

ดอยวาว จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น + ทะเลหมอก

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
น่าน
 น่ า น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ นั น ท บุ รี : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 877 ตารางกิโลเมตร หรือ 548,125 ไร่

ลานกางเต็นท์ ภาพโดย อาจุ้ย กับ อาแหม่ม
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

อาณาเขต :-

ทิศเหนือ :- จด -------- เขตอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ :- จด -------- เขตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก :- จด -------- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ( น่าน - ทุ่งช้าง )
ทิศตะวันตก :- จด -------- เขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เขตพื้นที่สำรวจจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยา
 
Top

ประวัติความเป็นมา :-
กรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 1657/2539 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 ให้ นายจักรกฤษ เสรีนนท์ชัย เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ ไปดำเนินการสำรวจข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว - น้ำสวด ป่าสงวนแห่งชาติป่าถ้ำผาตูบ และบริเวณพื้นที่ป่าใกล้เคียง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจว่า พื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว - น้ำสวด ในท้องที่ตำบลตาดชุม ตำบลศรีภูมิ ตำบลแสนทอง ตำบลผาทอง ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ตำบลบ่อ ตำบลเรือง ตำบลสะเนียน ตำบลสวก ตำบลถืมตอง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลบ้านฟ้า ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 548,125 ไร่ พื้นที่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกสันติสุข เป็นน้ำตกขนาดเล็ก - ขนาดกลาง มี น้ำไหลตลอดปี มีความสูงประมาณ 5 ชั้น ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

น้ำตกสองแคว เป็นน้ำตกขนาดเล็ก แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่ในท้องที่ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

น้ำตกห้วยพริก เป็นน้ำตกขนาดเล็ก - กลาง มี น้ำไหลตลอดปี มีความสูงประมาณ 4 ชั้น มีโตรกธาร โขดหินและเพิงผา มีความสวยงาม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

น้ำตกตาดฟ้าร้อง อยู่ที่บ้านน้ำกิ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว - น้ำสวด ซึ่งอยู่ในพื้นที่สำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน ประกอบด้วยน้ำตกชั้นใหญ่ จำนวน 3 ชั้น มี น้ำไหลตลอดปี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จากเทือกเขาดอยวาว อยู่ห่างจากบริเวณบ่อน้ำพุร้อนประมาณ 4 กิโลเมตร

น้ำตกดอยหมอก เป็นน้ำตกขนาดกลาง - เล็ก มี น้ำไหลตลอดปี มีความสวยงามและเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนอาบน้ำ - เล่นน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

บ่อน้ำพุร้อนบ้านน้ำกิ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับอาบน้ำแร่

ถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าผีตองเหลือง ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าในการดำรงชีพและใช้ชีวิตป่าเร่ร่อนไปมาในท้องที่อำเภอบ้านหลวงและอำเภอท่าวังผา
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวเหนือใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดน่าน จนไปจดสาธารณรัฐประชาชนลาว ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300 - 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดดอยวาว ความสูง 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

... อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีต่ำสุด ประมาณ 8.4 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 40.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,197.6 มิลลิเมตร
 

ลักษณะทางธรณีวิทยา :-
ลักษณะของหินในพื้นที่สำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะหินที่เกิดในมหายุค ( Mesozoic Paleozoic และ Neozoic ) ซึ่งส่วนใหญ่ คือ

หินตะกอน มีอายุอยู่ในหลายช่วงอายุด้วยกัน
หินภูเขาไฟ
หินก่อนหินภูเขาไฟ
 

พรรณไม้ :-
แบ่งเป็น

ป่าผสมผลัดใบ
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ

ป่าดิบแล้ง Dry Evergreen Forest
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยางขาว ยางแดง ตะเคียน ยมหอม จำปีป่า มะม่วงป่า
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ หวาย ปาล์ม เฟิร์น ต๋าว

ป่าดิบเขา Hill Evergreen Forest
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อชนิดต่างๆ กำลังเสือโคร่ง พญาไม้ กำยาน อบเชย กฤษณา
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ มอส และเฟิร์นชนิดต่างๆ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาตินันทบุรี สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลก ถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเมืองน่าน

..... จากนั้นเดินทางจากตัวเมืองน่านโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 ( น่าน - ทุ่งช้าง ) เมื่อถึงอำเภอท่าวังผา ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 42 กิโลเมตร แล้วให้แยกไปทาง ซ้ายมือ ตามทางหลวงหมายเลข 1148 ( ท่าวังผา - สองแคว ) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปตามทาง หลวงหมายเลข 1082 ( สายนาหนุน - สบขุน ) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 27 แยก ขวามือ เข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาตินันทบุรี :-

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ตู้ ปณ.3 อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทรศัพท์ 08-1706-8506, 08-1042-8893 (จนท.)


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม