อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

ดอยเสมอดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น/ตก + ทะเลหมอก

ผาชู้ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น + ทะเลหมอก

เสาดินนาน้อยและคอกเสือ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
น่าน
 น่ า น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ศ รี น่ า น : : :

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่กิ่งอำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดน่าน มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหลายอย่าง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้แก่ เสาดินและคอกเสือ ปากนาย แก่งหลวง จุดชมวิวดอยผาชู้ ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน มีเนื้อที่ประมาณ 934 ตารางกิโลเมตร หรือ 583,750 ไร่

เสาดินนาน้อย ภาพโดย เจ้าหญิงรองเท้าแตะ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 475/2532 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2532 ได้มีคำสั่งให้ นายสมบัติ เวียงคำ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ไปดำเนินการสำรวจเบื้องต้นป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้าและห้วยสาลี่ ป่าสาลีก ป่าน้ำสา และป่าแม่สาครฝั่งซ้าย ป่าห้วยแม่ขะนิงและป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนบน ท้องที่อำเภอสา จังหวัดน่าน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 435 ตารางกิโลเมตร หรือ 271,875 ไร่ และได้มีคำสั่งที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ให้สำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และได้ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติแห่งนี้ตามชื่อป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารและประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันว่า " อุทยานแห่งชาติแม่สาคร " และใช้อักษรย่อว่า ที่ กษ 0713 (มสค) / .. ตามหนังสือกองอุทยานแห่งชาติที่ กษ 0713/674 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

ตามหนังสือ อช.แม่สาคร ที่ กษ 0713(สค)/33 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ให้สำรวจเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมคือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน่านฝั่งขวา และน้ำน่านตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี่ และป่าสงวนแห่งชาติน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ท้องที่อำเภอเวียงคำ อำเภอนาน้อย และกิ่งอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และท้องที่อำเภอบ้านโคก และอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งพื้นที่ที่ทำการสำรวจเพิ่มเติมมีเนื้อที่ประมาณ 934 ตารางกิโลเมตร หรือ 583,750 ไร่ โดยให้กันพื้นที่ที่ราษฎรที่ได้ยึดถือครอบครองเป็นหมู่บ้านใหญ่ ได้แก่ น้ำบี หมู่ 7 บ้านห้วยเลา เนื่องจากมีการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม และได้ย้ายที่ทำการอุทยานแห่งชาติชั่วคราวไปอยู่พื้นที่แห่งใหม่ แต่ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติแม่สาคร ( ชื่อเดิม ) ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ทำให้เกิดความสับสนในการเรียกขานติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่น จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " อุทยานแห่งชาติศรีน่าน " ( ศน ) ตามหนังสือส่วนอุทยานแห่งชาติ ที่ กษ 0712.3/47 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

เสาดินและคอกเสือ เกิดจากการพังทลายของดินเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 20 ไร่ กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ โดยมีป่าเต็งรังขึ้นอยู่ประปราย ลักษณะของเสาดินคล้ายแกรนด์แคนยอน เหมือนกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่

ปากนาย เกิดจากพื้นที่ป่าที่ถูกน้ำเหนือเขื่อนสิริกิต์ท่วมถึง มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน มีหมู่บ้านชาวประมงน้ำจืดอาศัยอยู่ มีทิวทัศน์สวยงามมากแห่งหนึ่ง

แก่งหลวง เกิดจากแนวหินน้อยใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ตามลำน้ำน่าน รวมทั้งโขดหินและหน้าผา ฤดูน้ำหลากที่กระแสน้ำไหลแรงจะมีเสียงน้ำไหลกระทบโขดหินดังกึกก้อง ฤดูแล้งน้ำน้อยจะมองเห็นแนวหินและโขดหินกระจัดกระจายอย่างสวยงาม

จุดชมวิวดอยผาชู้ เป็นหน้าผาใหญ่สูงและโดดเด่น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าเขาแม่น้ำน่านทอดตัวคดเคี้ยวไปตามที่ราบลุ่มที่อยู่ต่ำกว่า

ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน ความยาวไม่ต่ำกว่า 50 กิโลเมตร มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนโขดหิน หน้าผาต่างๆ เป็นทิวทัศน์ที่งดงามเหมาะแก่การล่องแพ
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ - ใต้ เทือกเขาที่สำคัญคือ ดอยแปรเมือง ดอยขุนห้วยฮึก ขุนห้วยหญ้าไทร และดอยหลวง มี ยอดเขาขุนห้วยฮึก ที่อยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 1,234 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำน่านทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ไหลจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ แหล่งน้ำที่พบเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วยลำธารที่สำคัญคือ แม่น้ำขะนิง แม่น้ำสา นอกจากลำน้ำสองสายแล้วยังมีลำห้วยเล็กๆ อีกหลายสาย
 

สภาพภูมิอากาศ :-
แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศจะร้อนจัด
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ฝนจะตกปานกลางถึงหนัก
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อากาศจะหนาวจัด
 

พรรณไม้ :-
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประเภทป่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

ป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสน
พันธุ์ไม้ที่พบ คือ กระบก กระบาก ตะเคียน ยาง สัก ประดู่ มะค่าโมง ยมหอม ตะแบก ชิงชัน เหียง พลวง พวกไม้ก่อต่างๆ พลับพลา หมีเหม็ด สนสองใบ สนสามใบ เป็นต้น

ป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
พันธุ์ไม้ที่พบ คือ สัก แดง ประดู่ ชิงชัน ขะเจ๊าะ สาธร ตะเคียนหนู มะค่าโมง ตะแบก ตีนนก โมกหลวง ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เต็ง รัง เหียง พลวง ตระคร้อ มะม่วงป่า กว้าว รกฟ้า มะกอก เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่ คือ กวาง หมูป่า หมี เสือโคร่ง เสือดาว ชะนี ลิงลม หมาใน หมาจิ้งจอก กระจง อีเห็น เสือป่า กระต่าย กระแต กระรอก หมาจิ้งจอก นกนานาชนิด สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งจะพบตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - ที่ทำการอุทยาน ฯ ระยะทาง 668 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณ 208.8 กิโลเมตร จะถึง ห้างบิ๊กซีนครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาที่ แยกไฟแดง ไปทางจังหวัดพิษณุโลก ( ทางหลวงหมายเลข 117 ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 131 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่ แยกไฟแดง เข้าทางหลวงหมายเลข 12 ( ไปจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือ คือ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จากนั้นขับตรงไปอีก ประมาณ 7.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 11 ( ไปจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ) จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 148.6 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 101 ( ไปจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ) จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 31.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 143 - 144 ทางหลวงหมายเลข 101 ) ถ้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงเข้าถนน 1134 จะไป วนอุทยานแพะเมืองผี

ไม่ต้องเลี้ยวขวา
ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงสา มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน
ประมาณ 84.2 กิโลเมตร
จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 1026 ( ไปอำเภอนาน้อย )
ขับตรงไป 0.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไฟแดง ( ไปอำเภอนาน้อย )
จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 34.1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 1083 ( ไปอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ) ขับตรงไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถ้าเลี้ยวขวา จะไป เสาดินนาน้อยและคอกเสือ

ไม่ต้องเลี้ยวขวา
ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
ประมาณ 14.5 กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือ คือ
ดอยเสมอดาว ( จุดชมทะเลหมอก + พระอาทิตย์ขึ้น + พระอาทิตย์ตก )

จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับไปตามเส้นทาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึง ผาชู้ และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บทะเลหมอก )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ทะเลหมอกมีมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตู้ ปณ.14 อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โทรศัพท์ 054-701106


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติศรีน่าน :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม