กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
 
Custom Search

 
 
 หน้าแรก | ท่องเที่ยว | ห้องภาพ | จองโรงแรม | พาไปกิน | พาไปพัก | แผนที่ | อุทยานแห่งชาติ | ทะเลหมอก | บริษัททัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา
ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

 

 
อุทยานแห่งชาติทั่วไทย
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว

   อุทยานแห่งชาติ
   ภ า ค เ ห นื อ
   ภ า ค ก ล า ง
   ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก
   ภ า ค อี ส า น
   ภ า ค ใ ต้
   ท า ง ท ะ เ ล
   แ ผ น ที่


   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
- : - อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ทั่ ว ไ ท ย - : -
 
02-5620760 จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น

 


ผังบริเวณพื้นที่กางเต็นท์
 

ตรวจสอบพื้นที่กางเต็นท์ ว่างหรือไม่ว่าง
 
 

กำหนด ปิด การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติประจำปี
เนื่องจากอุทยานแห่งชาติบางแห่งจะมีการ ปิด ในบางเดือน
ก่อนไปเที่ยว หรือจองบ้านพัก ควรตรวจสอบก่อนนะครับ


อาทิเช่น ภูกระดึง ปิด 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน

แคมป์บ้านกร่าง และ พะเนินทุ่ง ปิด 3 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม
 
 

อุทยานแห่งชาติทั่วไทย :-
อุทยานแห่งชาติทั่วไทยรวมทุกภาคในหน้าเดียว คลิกที่นี่เลยจ้า
 
ความหมายของอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางวิชาการด้านพืชพรรณ สัตว์ป่า นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจและสร้างความรื่นรมย์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยือน
 
จำนวนอุทยานแห่งชาติ
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศพื้นที่ต่างๆ ที่ความสมบูรณ์สวยงามของธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเลให้เป็นอุทยานแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 140 แห่ง ดังนี้
++ อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ จำนวน 55 แห่ง
++ อุทยานแห่งชาติภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันตก จำนวน 15 แห่ง
++ อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 แห่ง
++ อุทยานแห่งชาติภาคใต้ จำนวน 20 แห่ง
++ อุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 26 แห่ง
 
กิจกรรมท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้ สัตว์ป่า เป็นการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ และเส้นทางที่ต้องค้างแรมกลางป่า

แค้มปิ้ง การตั้งเต็นท์พักแรมในอุทยานฯ ให้บรรยากาศการพักแรมที่แตกต่างจากการพักในบ้าน ( ซึ่งหลายอุทยานฯ มีให้บริการ ) นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากางในบริเวณที่กำหนดไว้ได้ และอุทยานฯ บางแห่งก็มีเต็นท์ไว้ให้เช่าด้วย

ดูนก นกหลายชนิดอาศัยอยู่ตามอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ การดูนก จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ส่องสัตว์ อุทยานฯ บางแห่งเป็นแหล่งที่สามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด เช่น เขาใหญ่ ปางสีดา เป็นต้น

ดำน้ำดูปะการัง อุทยานแห่งชาติหลายแห่งในประเทศไทยมีพื้นที่บางส่วนติดต่อและครอบคลุมทะเล ด้านอ่าวไทยและด้านอันดามัน จึงเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่มีชื่อเสียง

พายเรือคายัคและแคนู การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดโอกาสให้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ชมปะการังน้ำตื้น เกาะแก่ง โขดหินและถ้ำ ดูความมหัศจรรย์ และศึกษาธรรมชาติตามบริเวณชายหาดและป่าชายเลนของอุทยานฯ ทางบกและทางทะเล

ล่องแก่ง โดยใช้เรือยางเป็นการผจญภัยที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ทำได้ในอุทยานฯ ที่มีสายน้ำเชี่ยว เช่น ที่เขาใหญ่และออบหลวง
 
การเตรียมตัวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ก่อนการเดินทางแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตัวดังนี้
 1. กำหนดจุดมุ่งหมายและสถานที่ที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวโดยสอบถามรายละเอียด และข้อแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งการติดต่อจองบ้านพักล่วงหน้าหากต้องการพักค้างแรม ( ในกรณีที่อุทยานแห่งชาตินั้นมีบ้านพักให้บริการ ) ได้ที่ส่วนอุทยานแห่งชาติหรือส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล
 2. ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เช่น สถานที่ตั้ง การเดินทาง สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
 3. เมื่อเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติ เข้าไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
 4. หากมีความประสงค์จะเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางเดินเท้า ในกรณีที่เส้นทางเดินป่ามีระยะทางไกล และต้องค้างแรม ควรแจ้งความประสงค์และติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานฯ หรือผู้ที่ชำนาญเส้นทางในการนำทาง ไม่ควรเดินทางไปเองโดยพลการ
 5. ประพฤติตัวเป็นนักอนุรักษ์ที่ดี โดยการเรียนรู้และปฎิบัติตามกฎข้อห้ามพื้นฐานทั่วไป ในการเข้าไปใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ
 
ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
เพื่อให้ธรรมชาติอันสวยงามคงอยู่ตลอดไป และคงประโยชน์ในด้านการศึกษาหาความรู้ การพักผ่อน ความเพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวทุกคน ควรปฏิบัติดังนี้
 1. ไม่นำออกและทำอันตรายแก่สัตว์ทุกชนิด ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งของป่าทุกชนิด
 2. ไม่เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์จากอุทยานแห่งชาติ
 3. ไม่นำอาวุธใดๆ หรือเครื่องมือล่าสัตว์ เข้าไปทำอันตรายแก่สัตว์ป่า
 4. ไม่ปิดประกาศหรือขีดเขียนในสถานที่ต่างๆ หรือส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนคนและสัตว์
 5. ไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ยกเว้นในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
 6. ไม่นำยานพาหนะที่เครื่องยนต์เสียงดัง หรือมีควันดำเข้าไป
 7. ขับขี่หรือจอดยานพาหนะ ในที่ซึ่งจัดไว้และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 8. การใช้สถานที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
 9. ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งโดยชอบ ด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กลับด้านบน
ติดต่อเรา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 
 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม