พังงา

 

Island Tour ( ไอส์แลนด์ทัวร์ )
Island Tour (ไอส์แลนด์ทัวร์)
บริการนำเที่ยว ภูเก็ต พังงา
พีพี สิมิลัน บริการรถเช่า

www.tour-phuket.com

สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พังงา "แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

 • อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่
 • อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • เขาตาปู ภาพโดย Island Tour
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดพังงา : : :
  ข้อมูลทั่วไป :

  พังงา เคยเป็นเมืองท่าสินค้ามาตั้งแต่พุทธกาล จดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ของชาวต่างชาติเอ่ยถึงเมืองนี้ว่าเป็น "ตักโกลา" ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าคือ "ตะกั่วป่า" และโบราณวัตถุที่ค้นพบก็ล้วนมีอายุในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14-15

  พังงา ไดัยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย, เครื่องหนังแกะสลัก, ตุ๊กตา
  ดอกไม้ประดิษฐ์, เครื่องเงิน, เครื่องถม, ลูกจันเชื่อม, กุ้งเสียบ
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 788 กิโลเมตร
   
  ตราประจำจังหวัด
  รูปเรือขุดแร่ ด้านหลังเป็นรูปเขาช้างหมอบ
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " เทพธาโร " Cinnamomum Porrectum Kosterm.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 4,180 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดระนอง และสุราษฎร์ธานี
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับทะเลอันดามัน

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอกะปง
  3. อำเภอคุระบุรี
  4. อำเภอตะกั่วป่า
  5. อำเภอตะกั่วทุ่ง
  6. อำเภอท้ายเหมือง
  7. อำเภอทับปุด
  8. อำเภอเกาะยาว
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 076 )
  ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 4 211-036, 212-213, 217-138
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

      
   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม