กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พังงา "แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก"
 พั ง ง า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ก า ร เ ดิ น ท า ง - - - - > จั ง ห วั ด พั ง ง า : : :
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 788 กิโลเมตร
 
การเดินทาง :- ข้อมูลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง แล้วจากนั้นก็เข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทางทั้งสิ้น 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ไปจนถึงอำเภอท่าฉาง จนไปถึงสี่แยกแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน ไปประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นให้เข้าเส้นทาง หลวงหมายเลข 415 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ก็ให้เลี้ยวขวาจนเข้าสู่ตัวเมืองพังงา หากเดิน ทางจากภูเก็ตใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 402 ผ่านสะพานสารสิน เข้าเขตบ้านโคกกลอยแล้ว เลี้ยวขวา ผ่านอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นระยะทางโดยประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ก็จะเข้าสู่ตัวเมืองพังงา

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-พังงาทุกวัน มีรถปรับ อากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) รถวี.ไอ.พี ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 435-1200, 434-7192

ทางรถไฟ :-
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง ไปอีก ประมาณ 2 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน :-
บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางเข้าไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 58 กิโลเมตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง โทร.1566, 280-0060, 628-2000
 
Top

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม