อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ จ.พังงา

เขาหลัก พาราไดซ์ รีสอร์ท ( หาดนางทอง )

เขาหลัก ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ( หาดนางทอง )

เจดับบลิว แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ( หาดคึกคัก )

เดอะ ซาโรจิน ( หาดปะการัง )

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เขาหลัก/พังงา คลิกที่นี่เลยจ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน



**/ แนะนำที่พักที่น่าสนใจ / เขาหลัก พังงา /**



กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พังงา "แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก"
 พั ง ง า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ห ลั ก - ลำ รู่ : : :

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 66 ของประเทศไทย

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
น้ำตกลำรู่ ตั้งอยู่ที่อำเภอกะปง เป็นน้ำตกที่มีความสูงขนาดกลางรวม 5 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี สวยงามน่าชม การเดินทางไปยังน้ำตกสามารถใช้ถนนแยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4090 ( อำเภอกะปง บ้านกะปง - หมู่บ้านลำรู่ ) ผ่านที่ว่าการอำเภอกะปงไปยังบ้านลำรู่ ประมาณ 9 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังน้ำตกลำรู่ อีกประมาณ 1 กิโลเมตร

น้ำตกโตนช่องฟ้า มีต้นกำเนิดจากคลองบางเนียน ประกอบด้วย น้ำตกจำนวน 5 ชั้นใหญ่ๆ จัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม การเดินทางไปยังน้ำตกสามารถเดินทางไปตามถนนเพชรเกษม แยกเข้าบริเวณวัดพนัสนิคมในหมู่บ้านบางเนียน เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

น้ำตกลำพร้าวและน้ำตกหินลาด มีต้นกำเนิดจากคลองปลายบางโต๊ะ น้ำตกลำพร้าวมี 3 ชั้น ส่วนน้ำตกหินลาดมี 2 ชั้น การเดินทางไปยังน้ำตกสามารถเดินทางไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4090 แยกเข้าบ้านทุ่งคาโงก ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกอีกเล็กน้อย

ชายทะเลเขาหลัก เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่ห่างจากอำเภอตะกั่วป่ามาทางอำเภอท้ายเหมืองตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 33 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปเพียง 50 เมตรเท่านั้น เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นวนอุทยานชายทะเลเขาหลักในสังกัดกองอุทยานแห่งชาติ ลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลและชายหาด มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มี ปะการังน้ำตื้น ที่อยู่ในสภาวะฟื้นตัวจากการทำเหมืองแร่ในทะเลบริเวณนี้ ส่วนจุดชมธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติ สามารถชมทิวทัศน์หรือทัศนียภาพได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่อยู่ในลักษณะเป็นหน้าผาสูง ในบริเวณนี้ ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ สามารถเดินเท้าได้ตลอดแนวชายหาด หรือตั้งแคมป์พักแรมได้

คลองลำรู่ใหญ่ ลักษณะเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยลำห้วยขนาดเล็กจำนวนมาก แต่ละห้วยมี น้ำตกขนาดเล็ก ที่สวยงาม เป็นแหล่งน้ำของอำเภอท้ายเหมือง


เพิ่มเติม
ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นที่ทำการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และท่าเทียบเรือทับละมุ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องการไปท่องเที่ยวที่หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ โดยใช้บริการของเรือนำเที่ยว ส่วนหนึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท และร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ เขาหลัก เขาลำรู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ มียอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดพังงา ได้แก่ แม่น้ำพังงา แม่น้ำตะกั่วป่า ซึ่งประกอบด้วยคลอง และลำห้วยเล็กๆ มากมาย ได้แก่ คลองบางเนียน คลองบางลาโอน คลองเก้า คลองลำรู่ด้วน คลองลำรู่ใหญ่ คลองทุ่งคาโงก และคลองกะปง เป็นต้น
 

พรรณไม้ :-
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ เป็นพื้นที่เทือกเขาสูงชัน สังคมพืชที่พบ

ป่าดงดิบ
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้ยาง พะยอม หลุมพอ กระบาก ส้าน ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน มะไฟ ตาเสือ และสะตอป่า ฯลฯ

ป่าชายหาด
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ จิกทะเล สนทะเล และลำเจียก
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ได้แก่ สมเสร็จ เสือ เลียงผา ลิง ค่าง ชะนี กวาง เก้ง หมูป่า หมีควาย กระรอก กระแต เห่าช้าง เหี้ย ตะกวด และ นกนานาชนิด เช่น นกหว้า นกเงือก นกหัวขวาน ไก่ป่า นกแซงแซว นกเอี้ยงสาริกา นกขุนทอง นกโพระดก นกพญาไฟ และนกปรอด เป็นต้น
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทรศัพท์ 076-485243


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ สามารถเดินทางได้ดังนี้

1. ตะกั่วป่า - แหลมเขาหลัก เดินทางโดย รถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
2. ภูเก็ต - แหลมเขาหลัก เดินทางโดย รถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม