อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง จ.พังงา

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พังงา "แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก"
 พั ง ง า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ลำ ปี - ห า ด ท้ า ย เ ห มื อ ง : : :

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี
- หาดท้ายเหมือง

มีสภาพพื้นที่สองส่วน อยู่สองฟากถนนเพชรเกษม คือ บริเวณหาดท้ายเหมือง ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน และเทือกเขาลำปีซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาเตย ตำบลบางทอง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีที่ทำการอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณหาดท้ายเหมือง

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
พื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติบริเวณเขาลำปีและหาดท้ายเหมือง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นเวลานานมาแล้วในชื่อของ น้ำตกลำปี ปรากฎหลักฐานบนผาหินด้านหน้าน้ำตกลำปีชั้นที่สองความว่า ป.2498 ซึ่งแสดงว่า ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เคยเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2498 บริเวณเขาลำปีและหาดท้ายเหมืองได้รับการกำหนดให้เป็นป่าถาวรของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ต่อมากรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยสำรวจรังวัดพื้นที่ป่าเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2506 และประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยสมบูรณ์ได้ในเวลาอีก 20 ปีต่อมา เพราะเหตุที่น้ำตกลำปีเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปทางด้านการพักผ่อน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2526 กรมป่าไม้จึงดำริให้จัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็น วนอุทยานเขาลำปี และกำหนดให้อยู่ในความควบคุมดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ ในช่วงเวลาต่อมาจึงได้รับการยกฐานะประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2529 นับเนื่องเข้าเป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 52 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกลำปี ต้นกำเนิดเกิดจากเทือกเขาลำปี มีจำนวน 4 ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นอ่างน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมตรงข้ามบ้านลำปีตามถนนราดยาง เป็นระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 ( ลำปี )

น้ำตกโตนไพร เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่มีความสูงใหญ่และสวยงามไม่แพ้น้ำตกลำปี ไหลตกจากหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะแก่การเล่นน้ำ เกิดจากเขาโตนย่านไท สภาพป่าโดยรอบยังมีสภาพดีมาก ทางเข้าเป็นถนนลูกรัง แยกจากถนนเพชรเกษมตรงบ้านทาซอ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 11 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 2 ( โตนไพร )

น้ำตกโตนบางปอ เป็นน้ำตกที่ไหลลดเลี้ยวตามป่าที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีถนน ร.พ.ช. ตัดเลียบชายป่าน้ำตกไปบ้านอินทนิน และบ้านบางทอง แต่ยังไม่ถึงน้ำตก ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 25 กิโลเมตร

หาดท้ายเหมือง เป็นหาดทรายที่มีลักษณะค่อนข้างตรงและยาวจากอำเภอท้ายเหมืองไปจนถึงเขาหน้ายักษ์ แต่ไม่เหมาะในการเล่นน้ำ ( โดยเฉพาะในช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมแรง ) เนื่องจากชายฝั่งมีความลาดชันมาก หาดท้ายเหมืองเป็นชายหาดที่มี เต่าทะเลขึ้นวางไข่ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม และทุกปีหน่วยงานหลายฝ่ายได้ช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลไว้เช่น ทางอำเภอท้ายเหมือง ได้จัดให้มี งานประเพณีปล่อยลูกเต่าเป็นประจำทุกปี

ทุ่งเสม็ด อยู่ตอนกลางของหาดท้ายเหมือง เป็นป่าเสม็ดขาวล้วน ในเนื้อที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร สภาพดินเป็นทรายขาวละเอียด
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เทือกเขาลำปี อยู่ทางฝั่งตะวันออกของถนนเพชรเกษม ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลนาเตย ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง มีเนื้อที่ประมาณ 57.85 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาหลายลูกเรียงตัวยาวไปตามแนวเหนือ - ใต้ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินอัคนีจำพวกหินแกรนิต อายุอยู่ในช่วง 60-140 ล้านปี ได้แก่ เขาจู้จี้ เขาขนิม เขาลำปี เขาควนตาไชย เขาโตนย่านไทร มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาขนิม สูงประมาณ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลำน้ำหลายสายที่เกิดจากเทือกเขาลำปีและไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ทางทิศตะวันออกของหาดท้ายเหมือง ได้แก่ คลองขนิม คลองลำปี คลองลำหลัง คลองพลุ และบางสายไหลออกทางทิศตะวันออกของเทือกเขาลำปี ได้แก่ คลองคำนึง คลองอินทนิน และคลองบางปอ

บริเวณหาดท้ายเหมือง มีพื้นที่ประมาณ 14.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 20 % ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อยู่ในท้องที่ตำบลลำแก่น ตำบลท้ายเหมือง เป็นชายหาดซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นในทะเล ทำให้เป็นสันดอน ทรายละเอียดยื่นทะแยงขึ้นไปจากอำเภอท้ายเหมืองในแนวตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับผืนแผ่นดินใหญ่ ท้ายสุดของหาดเป็นแหลม เรียกว่า แหลมอ่าวขาม ( เขาหน้ายักษ์ ) ลักษณะของชายหาดเป็นที่ราบมีความยาว 13.6 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุด 1,600 เมตร และแคบที่สุด 350 เมตร ทางด้านตะวันออกของพื้นที่มีคลองน้ำกร่อยขนาดใหญ่ ซึ่งน้ำจืดส่วนใหญ่ไหลมาจากเทือกเขาลำปี ได้แก่ คลองทุ่งมะพร้าว และคลองหินลาด
 

สภาพภูมิอากาศ :-
ในภูมิภาคนี้มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ประมาณ 8 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน - พฤศจิกายน และฤดูร้อน 4 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม - มีนาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.7 องศาเซลเซียส และต่ำสุดเฉลี่ย 20.87 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคม - เมษายน เป็นช่วงที่มี นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด
 

พรรณไม้ :-


เทือกเขาลำปี
ป่าดงดิบ สภาพป่าในเทือกเขาลำปีเป็นป่าดงดิบ
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง กระบาก เสียดช่อ พิกุลป่า
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เฟิร์น หวาย และไผ่ ฯลฯ

บริเวณหาดท้ายเหมือง
ป่าชายเลน จะพบป่าชนิดนี้บริเวณที่เป็นดินเลนริมทะเลและตามบริเวณปากคลองที่น้ำทะเลท่วมถึง
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำพู ลำแพน ถั่วดำ ถั่วขาว และแสม ฯลฯ

ป่าจาก บางส่วนเป็นป่าจากล้วนๆ

ป่าชายหาด พบบริเวณชายหาด ขึ้นอยู่ศูนย์กลางของพื้นที่หาดท้ายเหมืองซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร มีน้ำจืดขังเกือบตลอดปี
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สนทะเล จิกทะเล หูกวาง หยีทะเล หว้าหิน และรักทะเล

ป่าพรุ เป็นสังคมพืชที่ขึ้นเด่นชัดในสภาพพื้นที่เช่นนี้
พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ เสม็ด ฯลฯ
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมืองที่พบเห็นกันทั่วไปได้แก่ หมูป่า อีเห็น หมีควาย เก้ง กวางป่า ลิง ค่าง นกชนิดต่างๆ เช่น นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงสาริกา นกเขาเปล้าธรรมดา นกขุนทอง ไก่ป่า งูจงอาง งูเหลือม เต่ากระ กบ อึ่งอ่าง เขียด ปาด ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาดุก ฯลฯ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ 08-4059-7879, 076-417206


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอยู่ชายทะเลท้ายเหมือง ซึ่งอยู่ในเขตสุขาภิบาลท้ายเหมือง มีทางราดยางทางแยกขวาเข้าไป 1.5 กิโลเมตร ต่อจากนั้นถนนเลียบชายหาดไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

1. โคกกลอย - ตลาดท้ายเหมือง เดินทางโดย รถโดยสาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที หรือ เดินทางโดย รถจักรยานยนต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
2. ตลาดท้ายเหมือง - ที่ทำการอุทยานฯ เดินทางโดย รถจักรยานยนต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม