อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ปิด 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม

เปิด 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน
: : : สอบถามโทร 076-595045, 076-595210 : : :

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : พังงา

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พังงา "แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก"
 พั ง ง า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ห มู่ เ ก า ะ สิ มิ ลั น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2541 ได้ผนวกรวมเกาะตาชัย ทำให้มีพื้นที่ทั้งหมด 140 ตารางกิโลเมตร

เกาะสิมิลัน ภาพโดย Island Tour
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนเมษายน เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะกลางทะเลอันดามันที่เป็นเลิศในความงามของปะการังแห่งหนึ่งของโลก

สิมิลัน เป็นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า เก้า ชาวประมงบางคนจึงเรียกว่า หมู่เกาะเก้า ประกอบด้วย เกาะใหญ่น้อย 9 เกาะด้วยกัน เรียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง

ชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เป็นส่วนภาคตะวันออกของทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดียที่มีการลดตัวของพื้นทะเล จึงมีการกัดเซาะพังทลาย โดยมีน้ำทะเลเป็นตัวกระทำอย่างรุนแรงทำให้บริเวณเกาะทั้ง 9 เกาะ เกิดเป็นผลมาจากขบวนการกัดเซาะ สำหรับหินที่พบในหมู่เกาะสิมิลันทั้ง 9 เป็นหินอัคนีชนิด granite อายุของหินชนิดนี้อยู่ระหว่างยุค Tertiary - Cretaceous ประมาณ 65 ล้านปีที่ผ่านมา

แนวปะการังที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็น แนวปะการังน้ำลึก มีความหลากหลายของชนิดปะการังมาก เช่น ปะการังเขากวาง แปรงล้างขวด และปะการัง Seriatopora histrix พบเป็นชนิดเด่นในขณะที่หมู่เกาะอื่นไม่พบปะการังในกลุ่มนี้เลย ( ยกเว้นหมู่เกาะสุรินทร์ ) บริเวณที่มี แนวปะการัง ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะเมียง เกาะห้า เกาะปายัง เกาะปาหยัน และเกาะหูยง

นอกจากปะการังแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยรวมอยู่ในแนวปะการังอีกหลายชนิด ที่สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หมึก กุ้งมังกร และปู สำหรับปลาในแนวปะการังได้มีการสำรวจและพบอย่างน้อย 54 ชนิด เช่น ปลากะรัง ปลากะพง ปลาหมูสี ปลาสร้อยนกเขา ปลาผีเสื้อ ปลานกขุนทอง เป็นต้น
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะที่ได้รับการยกย่องจาก นิตยสารสกินได้วิ่งของอเมริกา ว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ซึ่งติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งมี ช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ระยะปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนเมษายน ในเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด น้ำใส และไม่มีมรสุม โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

เกาะสิมิลัน เกาะสิมิลันหรือเกาะแปด เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน ใต้ทะเลสมบูรณ์ไปด้วยปะการัง กัลปังหา พัดทะเล ปลาหลากสี และกุ้งมังกร เกาะสิมิลันมีอ่าวเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ อ่าวเกาะสิมิลันมีรูปโค้งเหมือนเกือกม้า ใต้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกองหินและแนวปะการัง มีปลาเล็ก ปลาน้อยมากมาย สภาพหาดสวยงามมากเหมาะสำหรับ ดำน้ำดูปลาและปะการัง ทางด้านเหนือของอ่าวเป็นเกาะแก่งเล็กๆ ใต้น้ำอุดมไปด้วย ปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ ทางใต้ของอ่าวเป็นโขดหินสลับกับแนวปะการัง ไปเป็นระยะตลอดแนวอ่าว ด้านทิศเหนือของเกาะมีก้อนหินขนาดยักษ์รูปร่างคล้ายรองเท้าบู้ท หรือหัวใจของโดนัลดักของวอลท์ดิสนีย์ ก้อนหินนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลันหรือเกาะแปดเลยทีเดียว

หินปูซาร์หรือเกาะกะโหลก เป็นเกาะอันดับ 7 ของหมู่เกาะสิมิลัน มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะแปลกมาก เมื่อมองดูจากมุมหนึ่งจะเห็นเป็นรูปหัวกะโหลก สภาพใต้น้ำของเกาะนี้สวยงามแห่งหนึ่ง และมีระดับความลึกที่แตกต่างกันออกไปหลายระดับชั้น สภาพเหมือนหุบเขาใต้น้ำที่เต็มไปด้วย ปะการัง และหุบเหวลึก ปลาใหญ่น้อยนับแสน พากันเวียนว่ายอยู่ตามก้อนหิน และบางครั้งมีโลมาปรากฏให้เห็น

เกาะหูยง เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด และยาวมากที่สุดในหมู่เกาะเก้า เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล

เกาะเมียงหรือเกาะสี่ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ มีแหล่งน้ำจืด หาดทรายสวยงาม เป็นแหล่งที่สามารถหาดู ปูขนและนกชาปีไน ได้ดีกว่าพื้นที่อื่น เป็นพื้นที่ที่ได้จัดไว้เพื่อการบริการ

จุดดำน้ำหลักๆ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สามารถแบ่งออกได้เป็นจุดดำน้ำตื้นและจุดดำน้ำลึก ซึ่งได้แก่

จุดดำน้ำตื้น สามารถดำน้ำได้รอบๆ เกาะทุกเกาะ แต่มีบริเวณที่น่าสนใจ ได้แก่ อ่าวหิน เรือใบ อ่าวกวางเอน หินดอกไม้ และหลังเกาะเมียง

จุดดำน้ำลึก บริเวณที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาะบอน กองหินคริสต์มาส กองหินแฟนตาซี อ่าวกวางเอน แหลมประภาคาร หินปูซาร์ หินสามก้อน หินดอกไม้ หัวเกาะเมียง สวนปลาไหล สันฉลาม และกำแพงเมืองจีน
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

พรรณไม้ :-
ลักษณะพืชพรรณของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นป่าที่ลุ่มต่ำ ประกอบด้วย

ป่าชายหาด เป็นสังคมพืชที่อยู่บริเวณรอบเกาะในระดับพื้นที่ต่ำใกล้ทะเลบนชายหาด มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ หูกวาง จิกทะเล ละมุดป่า ทองหลางทะเล ตะวัน ปอทะเล โกงกาง หูช้าง มะพลับ ก้างปลาทะเล เตยทะเล ปรงทะเล งวงช้างทะเล โคลงเคลง
พืชคลุมดิน ได้แก่ ถั่วผี ผักคราด และหญ้าหวาย ฯลฯ

ป่าดงดิบ เป็นสังคมพืชที่มีไม้ผลัดใบและไม่ผลัดใบขึ้นปะปนกัน
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ยางปาย ยางขน ตะเคียนเมา หยีน้ำ มะปริง สำโรง ทุ้งฟ้า กระเบา รัก พลอง กะตังใบ ไผ่ป่า เต่าร้าง นอกจากนี้ยังมี หวายกำพวน พลูฉีก เสี้ยว เครือ เมื่อย ลิเภาป่า เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ ละมุดป่า ( Manikara sp. ) ปอทะเล ( Cordia subcordia ) งวงช้างทะเล ( Tournefotia argentia ) เป็นพันธุ์ไม้ที่หาพบได้ยาก มีเฉพาะแห่งตามเกาะใหญ่ในฝั่งทะเลตะวันตกเท่านั้น
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
ในปี 2535 ได้มีการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พบว่ามีนกไม่น้อยกว่า 39 ชนิด ดังนี้

นกที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทย และไม่อพยพย้ายถิ่น ได้แก่ เหยี่ยวแดง นกกวัก
นกอพยพ เช่น นกปากซ่อมหางเข็ม นกเต้าลมหลังเทา
นกประจำถิ่น และบางครั้งมีการอพยพย้ายถิ่น ได้แก่ นกนางแอ่นบ้าน นกยางควาย นกอีลุ้ม และ นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ นกที่พบได้บ่อยในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ นกยางทะเล นาชาปีไน นกลุมพูขาว นกออก และนกกินเปี้ยว


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างไกลจากชายฝั่ง มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติน้อย จึงทำให้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมน้อย เท่าที่สำรวจพบมี 27 ชนิด โดยทั่วไปมีขนาดเล็ก ประกอบด้วย
ค้างคาว จำนวน 16 ชนิด เช่น ค้างคาวปีกถุงเคราดำ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง และค้างคาวหน้าหมู เป็นต้น
กระรอก จำนวน 3 ชนิด เช่น กระรอกบินแก้มสีเทา
หนู จำนวน 4 ชนิด เช่น หนูฟานท้องเหลือง และหนูท้องขาว
นอกจากนี้ยังมี เม่นหางพวง อีเห็นธรรมดา และโลมาหัวขวดปากสั้น


สัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 22 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าสวน เต่ากระ ตะกวด เหี้ย งูเหลือม งูเขียวหางไหม้ ท้องเหลือง ฯลฯ
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ อึ่งน้ำเต้า คางคกบ้า กบหนอง และเขียดตะปาด


ยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ปูไก่ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ปูขน เนื่องจากมีขนปรากฎอยู่บริเวณขาจำนวนมาก เป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด พบเห็นได้ไม่ยากในหมู่เกาะสิมิลัน โดยจะขุดรูอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำ
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โทรศัพท์ 076-595045, 076-595210


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สามารถเดินทางได้ดังนี้

1. กรุงเทพฯ - ท่าเรือ ต.ทับละมุ สามารถเดินทางโดย รถโดยสารปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง หรือเดินทางโดย รถตู้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

2. ทับละมุ - ที่ทำการอุทยานฯ ( เกาะเมียง ) เดินทางโดย เรือยนต์จ้างเหมา ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ
กรณีเดินทางจากภูเก็ต สามารถติดต่อใช้บริการบริษัท ภูเก็ต ครูเซอร์ จำกัด โทร 076-211253 หรือ กรุงเทพฯ โทร 02-2374792-3 และบริษัทส่งเสริมบริการ โทร 076-216820
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน :-
ภาพขยายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน :-
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม