อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พังงา "แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก"
 พั ง ง า
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ห มู่ เ ก า ะ สุ ริ น ท ร์ : : :

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน โดยมีระยะห่างจากฝั่งท่าเรือคุระบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร ในจำนวนนี้คิดเป็นพื้นที่น้ำประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร หรือ 76 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ประกอบด้วยเกาะต่างๆ รวม 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี ( เกาะสต๊อร์ค หรือเกาะไฟแวบ ) เกาะกลาง ( ปาจุมบา หรือเกาะมังกร ) และเกาะไข่ ( เกาะตอรินลา )

เกาะไข่ ภาพโดย Island Tour
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ย้อนอดีตไปเมื่อหลายสิบปีก่อน กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ ท้องที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ต่อมาคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะกำหนดให้หมู่เกาะสุรินทร์เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แต่เนื่องจากพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตสัมปทานปิโตรเลี่ยมของบริษัท WEEK PETROLEUM มติดังกล่าวจึงต้องระงับไป และบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ยังเคยเสนอให้เป็นค่ายญวนอพยพ แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอันล้ำค่าทั้งทางบกและในท้องทะเล ประกอบกับทิวทัศน์ธรรมชาติทางทะเลอันงดงาม เหมาะที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ในด้านธรรมชาติวิทยา กรมป่าไม้จึงได้คัดค้านและได้ดำเนินการสำรวจ และประกาศจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 นับเป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 ของประเทศไทย
 
Top

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีเกาะสุรินทร์เหนือและกาะสุรินทร์ใต้ เป็นเกาะขนาดใหญ่วางตัวตามแนวทิศเหนือ - ใต้ ด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเป็นเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ส่วนทางด้านทิศใต้ในระยะที่ไม่ห่างไกลนักเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลักษณะชายฝั่งโดยทั่วไปของหมู่เกาะสุรินทร์จะมีส่วนเว้าแหว่งเป็นอ่าวทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป และด้วยความห่างไกลจากชายฝั่ง ทำให้บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ได้รับอิทธิพลจากชายฝั่งน้อย บริเวณรอบๆ เกาะ ยังเป็นเขตน้ำลึกกว่า 50 เมตร อีกทั้งการไหลเวียนของน้ำบริเวณรอบๆ เกาะ กับน้ำทะเลในท้องทะเลเปิดเป็นไปอย่างสะดวก ประกอบกับสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ของเกาะเป็นตัวป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันการตกตะกอนที่จะลงมายังทะเล ทำให้น้ำทะเลมีความใสสูง โดยมีพิสัยการมองเห็นใต้น้ำถึง 20 เมตร

บริเวณอ่าวต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งตลอดแนวชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเป็นแหล่งกำเนิด แนวปะการัง โดยปะการังนี้มีการก่อกำเนิดมาเป็นเวลานาน ทำให้แนวปะการังก่อทับถมกันยื่นยาวออกจากชายฝั่ง โดยปะการังบางส่วนบริเวณด้านบนของแนวปะการังจะโผล่พ้นน้ำขณะที่น้ำลงต่ำสุด และค่อยๆ ลาดลง จนถึงความลึกประมาณ 20 เมตร จึงค่อยๆ ลาดลงจนเป็นพื้นทราย ส่วนบริเวณชายฝั่งทิศตะวันตกซึ่งเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจาก คลื่นลมรุนแรง อันเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี จะเป็นชายฝั่งหินลาดลงไปใต้ทะเลจนถึงความลึกประมาณ 10 เมตร ก็ค่อยๆ ลาดเป็นพื้นทราย โดยมีปะการังโคโลนีเล็กๆ รวมทั้งสาหร่ายสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วไป
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

เกาะสุรินทร์เหนือ เป็น ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พื้นที่บริเวณด้านหน้าติดหาดทรายทางด้านเหนือ และหาดทางด้านใต้จะเป็นพื้นที่สำหรับ กางเต๊นท์พักแรม มีบ้านพักเรือนเดี่ยว และเรือนแถว อยู่ใกล้หาด ถัดจากพื้นที่ด้านหน้านี้เข้าไปจะเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ร้านค้า และร้านอาหาร สำหรับบริการนักท่องเที่ยว ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่จะเป็นที่โล่ง เป็นทางเดินจากหาดใต้ไปยังหาดด้านเหนือ ตามสองข้างทางเดินจะมีบ้านพักนักท่องเที่ยว ทั้งเรือนเดี่ยว เรือนแถว และห้องสุขาแบบรวมเป็นห้องแถว ทางด้านตะวันตกของพื้นที่จะมีเนินเขาสูง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งเรือนประทับชาปีไหน ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสาธารณูปโภคจะอยู่บริเวณด้านหลังอาคารที่พัก ซึ่งติดชายเขาด้านตะวันออกของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสุรินทร์ประกอบด้วยชายหาดและอ่าวหลายแห่ง

อ่าวแม่ยาย เป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุด มีความสมบูรณ์ของ ปะการัง มาก ปัจจุบันทางอุทยานแห่งชาติได้ปิดการใช้ประโยชน์ และ ห้ามไม่ให้มีการดำน้ำในอ่าวนี้ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศของแนวปะการัง

อ่าวไม้งาม เป็นอ่าวที่มีชายหาดสวยงาม สามารถเดินเท้าจากที่พักแรมมาตามทางเดินเท้าที่จัดไว้ ใช้เวลาประมาณ 1/2 ชั่วโมง สามารถเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อ ดำผิวน้ำชมปะการัง

อ่าวช่องขาด เป็นอ่าวที่อยู่บริเวณที่พักแรม ช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด สามารถเดินข้ามไปยังบ้านชาวเลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ อ่าวนี้สามารถ เล่นน้ำ ชมปะการัง แต่ ต้องระวังกระแสน้ำที่ไหลแรง อาจถูกพัดพาออกไปสู่ทะเลด้านนอกได้

อ่าวไทรเอน เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อ่าวนี้มีขนาดใหญ่ มี ปะการัง และหญ้าทะเลขึ้นอยู่

เกาะสุรินทร์ใต้ เป็นเกาะที่มี ชุมชนชาวเล ตั้งอยู่ ชาวเลหรือมอแกนเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ตั้งแต่ประเทศอินเดีย เรื่อยไปจนถึงประเทศอินโดนีเซีย ชาวเลเป็นชนเผ่าที่มีวิถีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม หาเลี้ยงชีพโดยงมหอยแทงปลา โดยใน ช่วงฤดูฝนมรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน ชาวเลจะอาศัยอยู่บนเรือที่เปรียบเสมือนบ้าน แต่พอถึงช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายน ชาวเลจะเปลี่ยนที่มาอาศัยอยู่บนบกที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวเลไม่มีภาษาเขียน บางคนพูดภาษายาวีและภาษาไทยได้บ้าง การนับเวลาจะสังเกตจากดวงจันทร์ ชาวเลมีความเชื่อในเรื่องของภูตผีและวิญญาณของบรรพบุรุษ อีกทั้งเป็นการบวงสรวงผีและวิญญาณของบรรพบุรุษ อีกทั้งเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้ปลอดภัยและแคล้วคลาดจากภัยอันตราย นอกจากนี้เกาะสุรินทร์ยังมีชายหาดและอ่าวอีกหลายแห่ง เช่น

อ่าวสุเทพ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ มี ปะการัง เป็นแนวยาวตลอดชายหาด เวลาน้ำทะเลลดต่ำสุดแนวหินและปะการังจะโผล่เหนือน้ำ

อ่าวบอนใหญ่ เป็นอ่าวใหญ่ที่ชาวเลเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวเลเสียชีวิตจากโรคร้ายหลายคน จึงได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทำการอุทยานแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบัน ด้านหน้าอ่าวมี ปะการัง สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

อ่าวผักกาด เป็นอ่าวเล็กๆ อยู่ด้านใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นอ่าวที่มีปะการังสวยงามเหมาะในการ ดำน้ำชมปะการัง

หินแพ ( หินกอง ) เป็นแนวหินโสโครกที่โผล่พ้นน้ำ ตั้งอยู่หน้าอ่าวที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางด้านทิศใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ เป็นแหล่งที่มี ปลาชุกชุม มี ปะการังเขากวาง เป็นผืนใหญ่

เกาะปาจุมบา ( เกาะกลาง ) เป็นเกาะเล็กๆ มี หาดทราย อยู่ทางด้านตะวันออก บนเกาะ ไม่มีน้ำจืด เป็นแหล่ง ปะการังอ่อน

เกาะไข่ เกาะตอรินลา ( เกาะไข่ ) เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางด้านใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ รูปสัณฐานเกือบกลมเป็นภูเขา ตั้งอยู่กลางทะเล ทางด้านตะวันออกของเกาะมีแนว หาดทราย ชัดเจน ในยามน้ำทะเลลดลง มี ปะการังเขากวาง เป็นแนวใหญ่


เกาะสต๊อร์ค ( เกาะรี ) เป็นเกาะเล็กสุด อยู่ทางด้านเหนือของเกาะสุรินทร์เหนือ บนเกาะมีกระโจมไฟเดินเรือของทหารเรือ สำหรับเป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ ด้านทิศตะวันออกของเกาะ มี หาดทราย และมี ปะการัง สวยงาม เป็นแหล่ง วางไข่ของเต่าทะเล
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อได้มาเที่ยวที่นี่ :-

การมาท่องเที่ยวเกาะสุรินทร์ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การดำน้ำผิวน้ำ เรือทัวร์ส่วนใหญ่จะลากเรือหางยาวมาด้วย เพื่อจัดบริการนำนักท่องเที่ยวไปดำผิวน้ำ เรือหางยาวที่นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความงามของ ปะการัง จะนำเรือเข้าไปผูกที่ทุ่นลอยที่อุทยานแห่งชาติจัดทำไว้ และปล่อยนักท่องเที่ยวลงน้ำชมความงามของ ปะการัง เป็นที่พอใจ จึงให้นักท่องเที่ยวขึ้นเรือหางยาวแล้วเดินทางไป จุดดำน้ำอื่นๆ ต่อไป
 
Top

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าของหมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วย

ป่าดงดิบ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้มีค่าหลายชนิด
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้ยาง ตะเคียน กะบาก จำปา สำโรง ค้อ ปออีเก้ง และหวาย เป็นต้น

ป่าชายหาด บริเวณหาดต่างๆ
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ หูกวาง โพทะเล เป็นต้น

ป่าชายเลน บริเวณริมทะเลหาดไม้งามของเกาะสุรินทร์เหนือ
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก และพังกาหัวสุมดอกแดง
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
สัตว์ป่า สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะ นก ซึ่งพบมากกว่า 80 ชนิด เช่น นกขุนทอง นกลุมพูขาว นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นาชาปีไหน ซึ่งเป็นนกที่หายาก และหากเดินไปตามชายทะเลจะพบ นกยางทะเล นกนางนวล เหยี่ยวแดง บินเหนือท้องฟ้า เพื่อล่าปลาเป็นอาหาร ภายในป่าจะพบ ลิงกัง อยู่กันเป็นฝูงใหญ่ กระรอก กระจง ตะกวด งูหลาม ค้างคาวแม่ไก่ และค้างคาวหนูผี
สัตว์น้ำ สัตว์น้ำของหมู่เกาะสุรินทร์ นอกจากปะการังแข็งที่พบเห็นโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปะการังอ่อน แส้ทะเล กัลปังหา ดาวทะเล ดาวขนนอก ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ กุ้งมังกร และกลุ่มปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาเก๋า กระพงเหลือง สินสมุทร โนรี ผีเสื้อเทวรูป สลิดหินเขียว นกแก้ว อมไข่ กระเบนทอง ปลาวัว ฉลามทราย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของสัตว์ทะเลหายาก เช่น ฉลามวาฬ วาฬ และ เต่าทะเล
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ 076-472145 , 076-472146


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ กรณีเดินทางมาจาก จังหวัดระนอง ถึงกิโลเมตรที่ 110 ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านหินลาด เลยจากทางแยกไปทาง อ.คุระบุรี ประมาณ 50 เมตร ไปยังทางเข้าแพปลาของบ้านหินลาด ( ปากคลองนางย่น หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า คลองทุ่นนางดำ ) ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ ไปยังหมู่เกาะสุรินทร์ ประมาณ 4-5 ชั่วโมง กรณีเดินทาง โดยเรือ จาก จังหวัดพังงา ใช้เวลาประมาณ 13 ชั่วโมง แต่หากเดินทางจาก กะเปอร์ จังหวัดระนอง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

1. กรุงเทพฯ - คุระบุรี สามารถเดินทางโดย รถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง

2. จากคุระบุรี - เกาะสุรินทร์ เดินทางโดย เรือยนต์โดยสารประจำทาง หรือเรือจ้างเหมา ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เพิ่มเติมการเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติสามารถจะซื้อทัวร์จากกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด สำหรับกลุ่มที่ชอบเที่ยวแบบส่วนตัว ไม่ต้องการซื้อทัวร์มา ก็สามารถจัดกลุ่มมาเอง โดยติดต่อเช่าเรือเอกชนที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวหลายขนาดตั้งแต่ 20-100 คน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนวันและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาไป เรือส่วนใหญ่จะออกจาก ท่าเรือคุระบุรี ซึ่งใกล้ที่สุดสำหรับการเดินทางไปเกาะสุรินทร์ ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือสามารถลงเรือที่ ท่าเรือระนองหรือท่าเรือทับละมุ ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า 3-4 ชั่วโมง ควรใช้เวลาพักแรมที่เกาะสุรินทร์อย่างน้อย 2 คืน
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ :-
ภาพขยายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ :-
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม