เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

แก่งกระจาน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท

นาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา|พรฑณา รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เพชรบุรี
 เ พ ช ร บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ขื่ อ น แ ก่ง ก ร ะ จ า น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

เขื่อนแก่งกระจาน
อยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

เป็นเขื่อนดินที่สร้างกั้นลำน้ำเพชรบุรี
เขื่อนแก่งกระจานสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2509
สันเขื่อนยาว 760 เมตร สูง 58 เมตร

เขื่อนแก่งกระจาน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
พื้นที่โฆษณา ตรงกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 200 บาท
ข้อความไม่เกิน 4 บรรทัด
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
"ขับรถชมวิวบนสันเขื่อน" สามารถขับรถบนสันเขื่อนเพื่อชมวิวอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

"ทะเลสาบอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน" เนื้อที่ประมาณ 46.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,325 ไร่ เกิดจากการสร้างเขื่อนดินปิด 3 ช่องทางระหว่างหุบเขา ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมแก่งน้ำเดิมเป็นพื้นน้ำอาณาเขตกว้างขวางจากยอดเขาเนินเขาหลากเป็นเกาะโผล่พ้นน้ำถึง 30 - 40 เกาะ ก่อให้เกิดทิวทัศน์งดงามยิ่ง เหมาะสำหรับ การนั่งเรือชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ที่สันเขาตะนาวศรี
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากเขื่อนแก่งกระจาน :-
อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ จอดรถบนสันเขื่อน วิวหลังเขื่อน
 

สถานที่พักแรม :-

พรฑณา รีสอร์ท ใกล้เขื่อนแก่งกระจาน
  หากท่านเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่พักแห่งนี้เป็นทางเลือกอีกที่หนึ่ง
  สำหรับท่าน รวมทั้งยังมี ร้านอาหารรวมแก่ง ถ้าหิวก็แวะทานกันได้นะครับ
  โทร 08-1294-0205, 08-7936-3727, 032-459181


แก่งกระจาน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท

แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังเขื่อนแก่งกระจาน
( ใช้เส้นทางเดียวกันกับการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน )
ทางรถยนต์ :-
จากตัวเมืองเพชรบุรีเดินทางไปตามถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งลงใต้ ( ไปทางชะอำ ) ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอท่ายาง เขื่อนเพชร จากนั้นขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา เข้าอำเภอแก่งกระจาน ( ถนนหมายเลข 3499 ) จากนั้นขับไปตามเส้นทาง ประมาณ 26 กิโลเมตร จะพบสามแยก ถ้าขับตรงไปจะเป็นทางเข้าเขื่อนแก่งกระจาน ขับรถต่อไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะอยู่บน สันเขื่อน ถ้าท่านเลี้ยวซ้ายจะไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จากทางเลี้ยวซ้ายถึงที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :


แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search

 
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม