ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
 เ พ ช ร บู ร ณ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ทุ่ ง ด อ ก ท า น ต ะ วั น ภู จุ ก : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก
อยู่ที่อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์

ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


- ทุ่งดอกทานตะวัน ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน : หุบเขาทานตะวัน บ้านชอนน้อย จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ( รถไฟท่องเที่ยว ) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี


- ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจาก นักเดินทาง โดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก :-
บรรยากาศ พระอาทิตย์ขึ้น ดอกทานตะวัน  
 

สถานที่พักแรม :-


- มีสถานที่กางเต็นท์
 

แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
โทรศัพท์ 056-731265 , 056-748980
 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

จากกรุงเทพฯ - ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก ระยะทางประมาณ 269 กิโลเมตร

..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 146 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดชัยภูมิ ( ทางหลวงหมายเลข 225 ) ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดนครสวรรค์ )

เลี้ยวขวาไปทางจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นขับตรงไป ตามทางหลวงหมายเลข 225 ประมาณ 17.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไป ประมาณ 10.3 กิโลเมตร จะพบแยก

( แยกซ้ายไป ไร่มองตะวัน )
( แยกขวาไป ตะวันบานบนภู )

ให้แยกไปทางขวามือ แล้วขับตรงไป ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ จะเป็นเส้นทางไป ภูจุก ซึ่งเป็นจุดชมวิว ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ก็จะถึง ทุ่งดอกทานตะวัน ภูจุก


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ดอกทานตะวันบานหรือยัง
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม