พิษณุโลก


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
พิษณุโลก พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

 • น้ำตกแก่งโสภา
 • ลานหินปุ่ม
 • ลานหินแตก
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
 • อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • พระพุทธชินราช ภาพโดย นิพล
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดพิษณุโลก : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  พิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดินมีชื่อเรียกว่า " เมืองสองแคว " เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย ในสมัยสุโขทัย ครั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1900 และยังเรียกว่า เมืองสองแควเรื่อยมา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น " พิษณุโลก " ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เมื่อครั้งที่เสด็จประทับเมืองสองแควตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031

  เมืองพิษณุโลก มีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง 25 ปี ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ และเป็นเมืองลูกหลวง ซึ่งกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งมหาอุปราชหรือพระโอรสมาครองเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงมีพระราชสมภพ ณ เมืองนี้ และได้ทรงครองเมืองนี้เช่นกัน

  ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ พิษณุโลกยังคงเป็นเมืองเอกขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เรื่อยมา ครั้นถึงปี พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑลเรียกว่า " มณฑลพิษณุโลก " ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  กล้วยตากบางกระทุ่ม แหนมและหมูยอ
  น้ำปลาบางระกำ ไม้กวาดบ้านนาจาน
  สุนัขพันธุ์บางแก้ว ผ้าทอนครไทย หมี่ซั่ว
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 377 กิโลเมตร
   
  ตราประจำจังหวัด
  รูปพระพุทธชินราช
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " ปีป " Millingtonia Hortensis Linn.F.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอวังทอง
  3. อำเภอพรหมพิราม
  4. อำเภอบางระกำ
  5. อำเภอบางกระทุ่ม
  6. อำเภอนครไทย
  7. อำเภอวัดโบสถ์
  8. อำเภอชาติตระการ
  9. อำเภอเนินมะปราง
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 055 )
  ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 3 252-742-3
  การบินไทย 258-020
  สถานีรถไฟ 258-005
  ศูนย์ขนส่ง 242-430
  พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ 258-647, 258-941
  สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 259-001
  ถาวรฟาร์ม 258-526, 241-044
  วินทัวร์ 243-222
  โรงพยาบาลพุทธชินราช 241-608
  โรงพยาบาลพิษณุเวช 252-762
  โรงพยาบาลรวมแพทย์ 242-574
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

   

   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม