อุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี

ผาเก็บตะวัน ( ชมพระอาทิตย์ตก + ทะเลหมอก )

บ้านผางาม รีสอร์ท|บ้านทะเลหมอก รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง
รุ่งเรืองอุตสาหกรรม งามล้ำเขาใหญ่ นบไหว้พระบาทคู่
 ป ร า จี น บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ทั บ ล า น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติทับลาน
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลาน ซึ่งหาดูได้ยาก ที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น มีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ลำธารต่างๆ และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หุบผา หน้าผา น้ำตก เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,400,000 ไร่

อุทยานแห่งชาติทับลาน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ในอดีตป่าลานที่อุดมสมบูรณ์มีขึ้นกระจายอยู่ทั่วๆ ไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมามีการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม จึงทำให้ป่าลานได้ถูกบุกรุกทำลายลงไปมาก จนปัจจุบันคงเหลือป่าลานแห่งสุดท้าย คือ บริเวณบ้านทับลาน บ้านขุนศรีบุพราหมณ์ และบ้านวังมืด จังหวัดปราจีนบุรี

ในการไปตรวจสอบสภาพป่าลาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2517 อธิบดีกรมป่าไม้ ( นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ ) พบว่าป่าลานในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าลานแห่งสุดท้ายของประเทศ เพื่ออนุรักษ์ป่าลานไว้ จึงมีดำริให้จัดตั้งป่าลานนี้ เนื้อที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,250 ไร่ เป็นวนอุทยาน และในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2518 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2518 ได้มีมติให้ดำเนินการวางแผน ปฏิบัติการที่ป่าลาน กบินทร์บุรี

ต่อมาสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี ได้มีคำสั่งที่ 169/2518 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2518 และคำสั่งที่ 194/2518 ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2518 ให้นายสุชล ผาติเสนะ นักวิชาการป่าไม้ตรี และนายยัณห์ ทักสูงเนิน พนักงานประจำเขต โดยอยู่ในความควบคุมการดำเนินงานของนายไพโรจน์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นักวิชาการป่าไม้โท ไปดำเนินการรังวัดหมายแนวเขตและจัดพื้นที่ปรับปรุงให้เป็นวนอุทยานป่าลาน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแก่งดินสอ แก่งใหญ่ - เขาสะโตน จังหวัดปราจีนบุรี

ต่อมากองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 2383/2520 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ให้นายเชาวลิต เลิศชยันดี นักวิชาการป่าไม้ 5 ทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานทับลาน และในปี พ.ศ. 2523 กองอุทยานแห่งชาติ ได้ให้วนอุทยานทับลานสำรวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อผนวกพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแนวเขตติดต่อ วนอุทยาน ยกฐานะวนอุทยานทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติ ผลการสำรวจปรากฏว่า บริเวณป่าดังกล่าวโดยรอบ มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม สัตว์ป่าชุกชุม เป็นป่าต้นน้ำลำธารของ แม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำมูล ตามหนังสือรายงานการสำรวจ ที่ กส 0708(ทล)/16 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2522 ที่ให้รักษาป่าไว้โดยการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงเสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เห็นสมควรออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดิน ป่าวังน้ำเขียวและป่าครบุรี ในท้องที่ตำบลสะแกราช ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย ตำบลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี และตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 39 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ป่าลาน เป็นป่าลานผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย มีต้นลานซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ ซึ่งช่อดอกจะออกที่ยอดเมื่อมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีดอกเป็นจำนวนมากกว่า 60 ล้านดอก ในต้นหนึ่ง เมื่อออกดอกแล้วต้นลานต้นนั้นจะตายไป

น้ำตกห้วยใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยงาม สูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร หน้าผาตรงบริเวณน้ำตกโค้งเป็นมุม 150 องศา น้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 79 ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยทางลูกรัง

น้ำตกห้วยคำภู อยู่ในท้องที่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทางห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะเป็นลำธารที่มีน้ำไหลลดหลั่นกันมาเป็นชั้นๆ ด้านล่างเป็นฝายน้ำล้น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกบ่อทอง อยู่ในท้องที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทางห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร และต้อง เดินเท้า เข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากในช่วงฤดูฝน ( ประมาณเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ) ในฤดูแล้ง น้ำค่อนข้างน้อย

น้ำตกสวนห้อม ห้วยขมิ้น ห้วยใหญ่ใต้ อยู่ในท้องที่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร น้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร น้ำตกมีความสวยงามมากในฤดูฝน ( ประมาณเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ) ในฤดูแล้ง น้ำค่อนข้างน้อย

เขามะค่า อยู่ในท้องที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางเป็นทางขึ้นเขา ชมทัศนียภาพได้ตลอดเส้นทางที่เดินทาง เหมาะสำหรับคณะนักศึกษา นักเรียน ที่จะมาทัศนศึกษานอกโรงเรียน มีสถานที่กางเต็นท์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมทิวทัศน์บนภูเขาที่สวยงาม

เขื่อนลำมูลบน ห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 20 เมตร อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขื่อนดินสูงประมาณ 30 เมตร เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ลำแปรง ห่างจาก อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสัตว์ป่า ดูนก เข้าค่ายของนักเรียน นักศึกษา มีบ้านพักรับรอง มีสถานที่กางเต็นท์ เส้นทางสามารถเดินไปอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้

เขื่อนลำปลายมาศ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอเลิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 17 กิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ หาดชมตะวัน ที่ทางอุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมกับ อำเภอเลิงสาง ได้จัดทำแหล่งท่องเที่ยวในปีอะเมซซิ่งไทยแลนด์ ที่เขื่อนลำปลายมาศ มีการล่องเรือ มีหาดทรายเล่นน้ำ เหมาะสำหรับที่จะท่องเที่ยวแบบครอบครัว แบบหมู่คณะ ทางอุทยานมีบ้านพักรับรองและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ

นอกจากนี้ ยังมีทิวทัศน์ที่ดีเด่นเป็นธรรมชาติ เช่น หน้าผาที่สูงชันตามยอดเขาและน้ำตกต่างๆ เช่น น้ำตกทับลาน และน้ำตกเหวนรก
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง มียอดเขาที่สูงสุด ชื่อ เขาละมั่ง มีระดับความสูงประมาณ 992 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกัน ทำให้มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน้ำตก เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น ห้วยขมิ้น คลองตำคำ ห้วยปลาก้าง ห้วยสวนน้ำหอม ลำห้วยแต่ละสายไหลรวมกันเป็น แม่น้ำมูล และแม่น้ำบางปะกง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรังและป่าดงดิบ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไม้เหียง พลวง แดง ประดู่ พยุง ชิงชัน ยางแดง ยางขาว ตะเคียน มะค่าโมง จำปาป่า ตะแบก ฯลฯ และที่สำคัญคือมี ต้นลาน ขึ้นอยู่กระจัดกระจายในป่าดงดิบแล้ง ซึ่งเป็นป่าลานแห่งสุดท้ายของประเทศ
 

สัตว์ป่า :-
จากลักษณะภูมิประเทศซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด

สัตว์ป่าทั่วไป ได้แก่ ช้างป่า กระทิง กวาง เก้ง เสือโคร่ง หมีควาย กระจง แมวดาว แมวป่า กระต่ายป่า และนกชนิดต่างๆ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติทับลาน 520 หมู่ 1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์ 037-219408


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - อุทยานแห่งชาติทับลาน ระยะทาง 180 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-

ใช้เส้นทาง รังสิต - นครนายก :
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนรังสิต - นครนายก ( ทางหลวงหมายเลข 305 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ขับตรงไปประมาณ 72.6 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 72 + 600 ) จากนั้นเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ประมาณ 2.7 กิโลเมตร จะถึง 3 แยกไฟแดง ตัวเมืองนครนายก

ตรงไป จะไปน้ำตกนางรอง วังตะไคร้ เขื่อนขุนด่านปราการชล ( ถนนหมายเลข 3049 )
เลี้ยวขวา จะไปปราจีนบุรี ไปจังหวัดสระแก้ว ( ถนนหมายเลข 33 )


...ให้ท่านเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดปราจีนบุรี ( ทางหลวงหมายเลข 33 ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 71 กิโลเมตร จะถึง 4 แยกไฟแดง กบินทร์บุรีใหม่

ตรงไป จะไปจังหวัดสระแก้ว
เลี้ยวขวา จะไปจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลี้ยวซ้าย จะไปอุทยานแห่งชาติทับลาน ไปนครราชสีมา ( ถนนหมายเลข 304 )

...ให้ท่านเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 33.5 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 32 - 33 ถนน 304 ) จากนั้นเลี้ยวขวา ก็จะถึง อุทยานแห่งชาติทับลาน...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติทับลาน :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม