ถ้ำแก้ว ประจวบคีรีขันธ์

อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา ( หาดพุน้อย )

ดอลฟิล เบย์ รีสอร์ท ( หาดพุน้อย )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ถ้ำ แ ก้ ว : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

ถ้ำแก้ว
อยู่ที่กิ่งอำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำแก้ว ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ถ้ำแก้ว ภายในถ้ำจะมืดสนิท
ต้องใช้ไฟฉาย ในการเยี่ยมชม
ค่าเช่าไฟฉายชุดละ 40 บาท
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... คนละ 40 บาท จ่าย ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
 
อาหาร
... ไม่มีร้านอาหาร ไม่มีน้ำดื่มจำหน่าย
...  ต้องเตรียมไปเองนะครับ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" ถ้ำแก้ว " เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

" ถ้ำแก้ว " ต้องเดินขึ้นเขาจากลานจอดรถ ระยะทาง 128 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที

" ถ้ำแก้ว " ประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ทั้งหมด 6 ห้อง
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
- แผนที่การเดินทางไปยังถ้ำแก้ว

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากถ้ำแก้ว :-
ถึงทางเข้าถ้ำแก้ว ลงบันได เข้าถ้ำแก้ว บันได ถ้ำแก้ว
ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว
ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว
ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว
ถ้ำแก้ว บันไดในถ้ำแก้ว ถ้ำแก้ว  

นี่แค่บางส่วนของหินงอกหินย้อย ที่เหลือ คุณต้องไปชมเองนะครับ
 

สถานที่ใกล้เคียง
ถ้ำไทร
ถ้ำพระยานคร

สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

สถานที่พักแรม :-

บ้านสบายชายทะเล ห่างจากถ้ำแก้วประมาณ 10 กิโลเมตร
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - ถ้ำแก้ว.. ระยะทางประมาณ 243 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี แต่ถ้าจะไปหาดหัวหินไม่ต้องเข้าตัวเมืองเพชรบุรีให้วิ่งตรงไปตามถนนเพชรเกษมทางที่จะไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 41 กิโลเมตร ท่านจะผ่านทางเข้าหาดชะอำ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 25 กิโลเมตร ท่านจะถึง หาดหัวหิน ( ซอยหัวหิน 61 )

จาก หาดหัวหิน ( ซอยหัวหิน 61 ) ให้ท่านขับตรงไป มุ่งหน้าสู่อำเภอปราณบุรี ขับตรงไปประมาณ 24.6 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง 4 แยกไฟแดงอำเภอปราณบุรี ( หลักกิโลเมตรที่ 255 - 256 ) จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่ 4 แยกไฟแดง เข้าถนนสาย 3168 ขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอปราณบุรี ขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปถ้ำพระยานคร ไปถ้ำไทร เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปประมาณ 21 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 24 - 25 ) จากนั้นแยกซ้ายไปถ้ำแก้ว ขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินขึ้นเขาจากลานจอดรถ ระยะทาง 128 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที ท่านก็จะถึง ถ้ำแก้ว... ระยะทางจากกรุงเทพฯ - ตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 123 กิโลเมตร

... ถ้าท่านใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ระยะทางที่ใช้จะมากกว่าเส้นทางข้างบนประมาณ 40 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม