อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ห า ด ว น ก ร : : :

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ในตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 76 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่ เป็นพื้นน้ำทะเล 15.36 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ มีชายหาดอันเป็นทิวทัศน์ที่เงียบสงบสะอาด เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมากนัก ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่า และสัตว์นานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยงามยิ่ง

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

แต่เดิมพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร เป็นที่ตั้งของหน่วยงานป่าไม้หลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งสวนป่าห้วยทราย ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สวนป่าห้วยยาง สวนรุกขชาติห้วยยาง และสถานีวนกรรมห้วยยาง ท้องที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

หาดวนกร เป็นชายหาดอันลือชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นหาดทรายขาวสะอาด ทอดตัวเป็นแนวยาวสลับกับหัวกรังโขดหินที่ยื่นลงไปในทะเลเป็นตอนๆ เหนือขึ้นมาบนชายฝั่งมีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์เป็นแนวยาวขนานไปกับทะเล ระยะทาง 7 กิโลเมตร ตั้งแต่คลองน้ำจืดจนถึงบ้านห้วยยาง หาดทรายเมื่อน้ำลงต่ำสุดจะยื่นออกไปในทะเลประมาณ 150 เมตร เป็นชายหาดที่ยังคงความพิสุทธิ์เอาไว้ได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติโดยแท้ มีถนนราดยางเข้าถึงบริเวณหาด เหตุที่ได้ชื่อว่า หาดวนกร เพราะเป็น สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่อดีตอันแสนนานจนถึงปัจจุบัน

อ่าวมะค่า เป็นบริเวณคุ้งน้ำชายฝั่งทะเลจากบ้านวังด้วน จนถึงปากคลองน้ำจืด ลักษณะเป็นหน้าผาริมทะเล มีโขดหินตลิ่งชัน เสียงคลื่นกระทบฝั่งประสานกับเสียงสนลู่ลม น้ำแตกกระเซ็นเป็นฟองขาว อากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับเป็น จุดชมวิว บริเวณชายทะเลด้านทิศเหนือ มีถนนชั่วคราวเป็นทางสัญจรไปมาได้ ในฤดูแล้งอาจใช้เป็นที่กางเต็นท์ได้

เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ เมื่อมองจากหาดวนกรออกไปในทะเล จะมองเห็นเกาะทั้งสองตั้งตระหง่านเด่นชัดอยู่เบื้องหน้า บนเกาะจานมีชายหาดที่ขาวละเอียดยาวประมาณ 100 เมตร และมีแนว ปะการัง บริเวณท้ายเกาะ บนเกาะทั้งสองมีถ้ำ เป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนนับแสนตัว เป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่น แต่ขณะนี้ยังไม่เปิดให้เข้าไปเที่ยวชม เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยจากการทำสัมปทานรังนกนางแอ่น

เกาะจาน มีชื่อสอดคล้องกับนิทานพื้นบ้าน เรื่องตาม่องล่าย ที่เล่าขานกันว่าเกิดที่อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า ตาม่องล่ายและยายรำพึง มีลูกสาวสวยชื่อ ยมโดย มีเจ้าลายจากเพชรบุรี และเจ้ากรุงจีนมาชอบพอสู่ขอ เจ้าลายสู่ขอจากยายรำพึง ส่วนเจ้ากรุงจีนขอจากตาม่องล่าย ยายกับตาก็มิได้ปรึกษากัน ในวันแต่งงานเจ้าลายและเจ้ากรุงจีนยกขันหมากมาทางเรือพร้อมกัน ต่างอ้างสิทธิที่จะแต่งงานกับยมโดย ตากับยายจึงทะเลาะกัน ตาม่องล่ายพาลโกรธยมโดย จึงจับฉีกเป็นสองซีก ซีกหนึ่งขว้างไปทางทิศตะวันออก กลายเป็นเกาะนมสาวที่ชลบุรี อีกซีกหนึ่งขว้างไปทางทิศเหนือ กลายเป็นเกาะนมสาวที่บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ขว้างปาของที่ใช้ในการแต่งงานทิ้งไป กลายเป็นเกาะต่างๆ อยู่ในทะเล ซึ่งเกาะจานนี้ก็คือ จานที่ใช้ในงานนั่นเอง
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
 • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
โดยทั่วไป อุทยานแห่งชาติหาดวนกร เป็นที่ราบและชายหาด ส่วนที่เป็นพื้นน้ำอยู่ในทะเลด้านอ่าวไทย มีเกาะเล็กๆ 2 เกาะคือ เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ แต่เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กจึงไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีแต่อ่างน้ำขนาดเล็กสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยปิดกั้นห้วยคลองน้ำจืด ปริมาณน้ำมีน้อย ลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยคลองหินจวง ซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่แต่ปริมาณน้ำมีน้อย ในฤดูแล้งขาดเป็นช่วงๆ
 

พรรณไม้ :-
พรรณไม้ป่าธรรมชาติมีให้เห็นประปราย เช่น ยาง ประดู่ มะค่าแต้

พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่พบ จะเป็นไม้ที่ปลูกใหม่ ได้แก่ สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะเดา สัก งิ้ว มะฮอกกานี และยูคาลิปตัส ฯลฯ

 
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
สัตว์ป่าที่พบมีจำนวนน้อยชนิด

สัตว์ป่า ได้แก่ ไก่ป่า อีเห็น กระต่ายป่า เม่น และแย้

นก ได้แก่ นกเอี้ยงสาริกา นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกยางทะเล นกแซงแซว นกตะขาบทุ่ง นกกระแตแต้แว๊ด นกจาบคาเล็ก นกเขาใหญ่ นกปรอดสวน นกกระเต็นอกขาว นกนางแอ่นกินรัง

สัตว์น้ำจืด มีจำพวกปลาน้ำจืดโดยปกติทั่วไป เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาขาว เป็นต้น

ทรัพยากรใต้ทะเล จะพบ ปะการัง ในบริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์
 
 

สถานที่พักแรม :-
  สอบถามตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์ 032-646290 (VoIP), 032-619030


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
 1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
 2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
 3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
 4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
 5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
 6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
 7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
 8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหาดวนกร สามารถเดินทางได้ดังนี้

1. ทางรถยนต์
...... ปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรอยู่ริมถนนเพชรเกษมและอยู่ใกล้สถานีรถไฟ โดยห่างจากประจวบคีรีขันธ์ไปทางอำเภอทับสะแก ประมาณ 23 กิโลเมตร ส่วนที่ทำการอุทยานฯ อยู่ห่างจากปากทางเข้าประมาณ 3 กิโลเมตร

2. ทางรถไฟ
......กรณีเดินทางโดยรถไฟ ให้ไปลงที่สถานีรถไฟวังด้วน หรือสถานีรถไฟห้วยยาง แล้วเดินทางต่อไปโดยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหาดวนกร :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม