อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ำ ต ก ห้ ว ย ย า ง : : :

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รวมจุดเด่นรอบๆ วนอุทยานน้ำตกห้วยยางผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ น้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง หาดทรายขาวสะอาด สวนป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตลอดจนสัตว์ป่านานาชนิด เป็นอุทยานแห่งชาติที่พร้อมด้วยป่าเขา น้ำตก ชายหาด มีเนื้อที่ประมาณ 198.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,300 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0714 (พบ)/825 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 แจ้งว่าได้รับหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ ปจ 0009/940 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2530 ส่งรายงานการตรวจดูแลป่าสงวนแห่งชาติ ของสำนักงานป่าไม้อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก มีน้ำตกที่สวยงาม 2 แห่ง สมควรจัดตั้งเป็นวนอุทยาน สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี จึงได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ3 ( ทับสะแก ) ออกไปสำรวจข้อมูลรายละเอียดแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำตกขาอ่อน ( ทับมอญ ) และน้ำตกห้วยหินดาษ เหมาะสมจัดตั้งเป็นวนอุทยานเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ และต้นน้ำลำธารอันสวยงามนี้ไว้ ซึ่งผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ ( นายธำรงค์ ประกอบบุญ ) ได้มีบันทึกลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 เสนอกรมป่าไม้ เห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อคุ้มครองรักษาต้นน้ำลำธารนี้ไว้ และกองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/1673 ลงวันที่ 9 ิมิถุนายน พ.ศ. 2530 ให้หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกห้วยยาง นายสินธุ์ มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 4 ทำการสำรวจเบื้องต้นบริเวณน้ำตกทั้ง 2 แห่ง ผลการสำรวจตามหนังสือวนนอุทยานน้ำตกห้วยยาง ที่ กษ 0713 (หย)/161 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2530 เห็นควรผนวกป่าและน้ำตกทั้ง 2 แห่ง เข้ากับวนอุทยานน้ำตกห้วยยาง จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนานต่อไป ต่อมากองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/2613 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ให้วนอุทยานน้ำตกห้วยยาง สำรวจพื้นที่หาดวนกร เพื่อผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย ตามคำแนะนำของผู้ช่วยป่าไม้เขตเพชรบุรี ( นายเกษม รัตนไชย ) ผลการสำรวจ ตามหนังสือวนอุทยานที่ กษ 0713 (หย)/148 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เห็นควรผนวกป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ( หาดวนกร ) เข้ากับพื้นที่ทั้งหมด จัตตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเช่นกัน

จากการไปตรวจราชการในท้องที่สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ของนายยุกติ สาริกะภูติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2531 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้สั่งการให้รวมพื้นที่บริเวณหาดวนกรเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติ และในการประชุมผู้อำนวยการกองในสังกัดกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้พิจารณาให้ผนวกพื้นที่ป่าห้วยยางและสวนป่าห้วยยาง ( พื้นที่ติดต่อกับหาดวนกร ) เป็นอุทยานแห่งชาติด้วย

กองอุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการผนวกบริเวณพื้นที่ป่าน้ำตกขาอ่อน น้ำตกห้วยหินดาษ และวนอุทยานน้ำตกห้วยยางในป่าทับสะแก ท้องที่ตำบลธงไชย อำเภอบางสะพาน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และป่าวังด้วน ป่าห้วยยาง ท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 198.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,300 ไร่ ( ทั้งนี้รวมที่เป็นพื้นน้ำด้วย 15.36 ตารางกิโลเมตร ) ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 70 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกห้วยยาง มีทั้งหมด 9 ชั้น น้ำตกชั้นล่างๆ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ธารน้ำไหลมาตามโขดหินสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร บริเวณน้ำตกชันที่ 5 จะมองเห็นสายน้ำตกจากผาสูงประมาณ 15 เมตร งดงามมากแต่ต้องปีนและไต่โขดหินขึ้นไป จึงเป็นอันตรายได้ในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลาก บริเวณชั้นที่ 4 ยังมีทางแยกขึ้นสู่ จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่งดงามมาก สามารถมองเห็นทัศนียภาพไปได้ไกลถึงชายทะเล

น้ำตกเขาล้าน จากทางหลวงหมายเลข 4 จะพบทางเข้าน้ำตกอยู่ตรง อ.ทับสะแก จากทางเข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จากนั้นเดินเลียบลำธารต่อไป อีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก ซึ่งระหว่างทางมีธารน้ำตกเล็กๆ ที่สามารถ ลงเล่นน้ำได้ หรือหากเลือกเดินต่อไปจนถึงสันเขาก็จะมองเห็นน้ำตกเขาล้าน ไหลตกลงมาจากผาสูงกว่า 50 เมตร เหนือหน้าผาที่เห็นคือบริเวณน้ำตกชั้นบนสุด สายน้ำไหลจากลานหินกว้างสูงประมาณ 10 เมตร ก่อนจะไหลลงหน้าผา แอ่งน้ำตกชั้นบนสุดสามารถลงเล่นน้ำได้

ยอดเขาหลวง ยอดสูงเทียมเมฆที่ระดับ 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากจะเป็นจุดสูงสุดของอุทยานน้ำตกห้วยยางแล้ว ยังเป็นต้นน้ำของน้ำตกห้วยยางด้วย บนยอดเขาปกคลุมด้วยป่าดิบเขา อากาศหนาวเย็น ต้นไม้ส่วนใหญ่มีมอสขึ้นปกคลุมลำต้น พื้นที่บางส่วนเป็นทุ่งหญ้าซึ่งจะมี ดอกกระเจียวบานในช่วงต้นฤดูฝน จากบริเวณทุ่งกระเจียวจะมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดนประเทศไทย กับพม่า

น้ำตกขาอ่อน ( ทับมอญ ) มีขนาดลำธารตอนล่างกว้างประมาณ 6 เมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตกรวม 9 ชั้น จะเป็นธารน้ำตกสูงประมาณ 2-5 เมตร สลับกับแนวโขดหิน ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่มีผาน้ำตกมีความสูง 15 เมตร สามารถเดินทางจากถนนเพชรเกษมไปตามเส้นทางหนองหอย - บ้านตะแบกโพรง หรือสายหนองหญ้าปล้อง - บ้านหนองบอน

น้ำตกห้วยหินดาษ มีขนาดลำธารตอนล่างกว้างประมาณ 6 เมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตก 10 ชั้น ในแต่ละชั้นอยู่ใกล้ๆ กัน เพราะเป็นน้ำตกที่อยู่ในซอกเขาที่ค่อนข้างสูงชัน สายน้ำตกจึงแรง ชั้นน้ำตกมีความสูงประมาณ 2-5 เมตร เดินทางตามถนนเพชรเกษมเส้นทางบ้านอ่างทอง - บ้านหนองมะค่า

น้ำตกบัวสวรรค์

หาดวนกร เป็นหาดทรายขาว ยาวสลับกับหัวกรังที่ยื่นลงในทะเลเป็นตอนๆ สลับกับชายหาดและมีทิวสนประดิพัทธิ์ สนทะเล ร่มรื่นยาวขนานไปกับทะเลและชายหาด สงบเงียบร่มเย็น

สวนป่าห้วยยาง ตั้งอยู่บริเวณตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก และบริเวณตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ประกอบด้วยเทือกเขาสูงติดต่อกัน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-800 ฟุต เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และหินเป็นหินแกรนิตและหินลูกรัง ส่วนด้านตะวันออกติดชายทะเลอ่าวไทย มีชายหาดทรายสวยงามยาวประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ประกอบด้วยสนประดิพัทธ์และสนทะเลขนานไปกับชายหาดเกือบตลอดพื้นที่
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม
 

พรรณไม้ :-
บริเวณน้ำตกมีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ ตอนล่างลงมาเป็นป่าดิบแล้ง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียน เสลา ตะแบก ยาง ยูง ยมหอม ยมป่า ขนาน ไม้ไข่เน่า ไม้ไทร

ไม้พื้นล่าง เป็นไผ่ต่างๆ

บริเวณสวนป่า จะปลูกไม้สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะเดา งิ้ว มะฮอกกานี สัก ยูคาลิปตัส
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าประกอบด้วย

สัตว์ป่า ได้แก่ เลียงผา เสือดำ ค่าง ชะนี กระรอก หมูป่า เม่น เก้ง

นก ได้แก่ ไก่ป่า นกเงือก นกกาฮัง นกเขาเปล้า นกขุนทอง ไก่ฟ้า นกปรอท
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีบ้านพัก ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์ 032-646291 (VoIP), 08-4701-2795


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยยาง ตั้งอยู่บริเวณตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก สามารถไปกลับได้ภายในวันเดียว
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม