อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ประจวบคีรีขันธ์
 ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ส า ม ร้ อ ย ย อ ด : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
เขาสามร้อยยอดตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย ในท้องที่อำเภอกุยบุรีและกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2509 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 98.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 61,300 ไร่

ถ้ำพระยานคร ภาพโดย boolin
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ริมฝั่งทะเลสวยงามผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วงน้ำทะเลตื้น รวมตลอดถึงหมู่เกาะหินปูนในทะเลใกล้ชายฝั่ง ได้แก่ เกาะสัตกูด เกาะโครำ เกาะนมสาว เกาะระวิง เกาะระวาง และเกาะขี้นก มีพื้นที่ราบน้ำขังตลอดปีอยู่ทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ คือ ทุ่งสามร้อยยอด เป็นหนองน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 36.8 ตารางกิโลเมตร น้ำจืดในทุ่งสามร้อยยอดมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลผ่านห้วยโพระดก ห้วยขมิ้น ห้วยหนองคาง ห้วยไร่ตาพึง แล้วระบายลงสู่ทะเลตามคลองเขาแดง ทุ่งสามร้อยยอดนี้เป็นแหล่งอาหาร ที่สมบูรณ์ของนก มีปลาน้ำจืดและสัตว์น้ำนานาชนิด

ชื่อเขาสามร้อยยอด มีความเป็นมาหลายกระแส บ้างว่าเป็นเพราะมีต้นสามร้อยยอดขึ้นอยู่ หรือมียอดเขามากมายถึง 300 ยอด แต่คนส่วนใหญ่กล่าวขานกันจนเป็นตำนานสืบกันมาว่า ในสมัยที่เทือกเขายังเป็นเกาะอยู่ ได้มีเรือสำเภาจีนบรรทุกผู้โดยสารผ่านมาและได้ประสบกับลมพายุอย่างรุนแรง จึงได้นำเรือเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะเพื่อหลบพายุ แต่เนื่องจากไม่ชำนาญพื้นที่เรือได้ชนกับหินโสโครก อับปางลง ผู้คนตะเกียกตะกายหนีขึ้นฝั่งได้ 300 คน จึงได้ตั้งชื่อว่า เกาะสามร้อยยอด ต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลง เกาะจึงกลายเป็นภูเขา และชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น เขาสามร้อยยอด บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียกว่า อ่าวทะเลสาบ

และจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง "ตาม่องล่าย" ที่เล่าขานว่าเกิดที่อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีว่า ตาม่องล่ายและยายรำพึงมีลูกสาวสวยชื่อ ยมโดย มีเจ้าลายจากเพชรบุรีและเจ้ากรุงจีน มาชอบพอสู่ขอ เจ้าลายสู่ขอจากยายรำพึง ส่วนเจ้ากรุงจีนขอจากตาม่องล่าย ยายตาก็มิได้ปรึกษากัน ในวันแต่งงานเจ้าลาย และเจ้ากรุงจีน ยกขันหมากมาทางเรือพร้อมกัน ต่างอ้างสิทธิที่จะแต่งงานกับ ยมโดย ตากับยายจึงทะเลาะกัน ตาม่องล่ายพาลโกรธ ยมโดย จึงได้จับฉีกเป็นสองซีก ซีกหนึ่งขว้างไปทางทิศตะวันออก กลายเป็น เกาะนมสาว ที่ชลบุรี อีกซีกหนึ่งขว้างไปทางทิศเหนือ กลายเป็น เกาะนมสาว ที่บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เกาะนมสาวมีรูปร่างคล้ายหน้าอกผู้หญิง ที่เกาะมีหาดเล็กๆ ยาวประมาณ 50 เมตร เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่นมสาว ซึ่งชาวบ้านโดยเฉพาะที่มีอาชีพประมง จะนับถือเป็นพิเศษ
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

เขาแดง ในบริเวณนี้จะมี จุดชมวิว บนยอดเขาแดงที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 157 เมตร จุดชมวิวนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไปตามถนนราดยาง 400 เมตร แล้วเดินขึ้นเขาไปอีก 300 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นชมวิว คือ ตอนเช้ามือประมาณ 05.30 น. เพราะสามารถชม พระอาทิตย์ขึ้น เหนือขอบทะเลบ้านเขาแดงและทัศนียภาพรอบๆ ได้ดี ตลอดจนชมนก ลิงแสม และค่างแว่น ที่ออกหาอาหารในตอนเช้าตรู่

คลองเขาแดง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตร กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยม ได้แก่ การล่องเรือ โดยเช่าเรือจากบ้านเขาแดง ลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ล่องไปตามลำคลองประมาณ 3-4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง ในระหว่างล่องคลอง ชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลน จะเห็น นกนานาชนิด เวลาที่เหมาะสมที่จะล่องเรือชมธรรมชาติ เวลา 16.30-17.00 น. เพราะสามารถชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก

หาดสามพระยา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่สวยงามสงบเงียบท่ามกลางดงสน ความยาวของหาดทรายประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถ กางเต็นท์พักแรม และมีอาหารบริการนักท่องเที่ยว

หาดแหลมศาลา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นหาดสน ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านบางปู แต่ไม่มีทางรถเข้าถึง

การเดินทางไปหาดแหลมศาลามี 2 ทางคือ
1. ทางเรือ โดยเช่าเรือจากบ้านบางปูไปหาดแหลมศาลา
2. เดินเท้า โดยแยกจากบ้านบางปูไปตามถนน รพช. อีก 4 กิโลเมตร สู่เขาเทียนแล้วเดินข้ามเขาไป 500 เมตร จากหลังวัดบางปู เป็นทางเดินขั้นบันได ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

หาดแหลมศาลามีภูเขาล้อมรอบเป็นรูปตัวยู เปิดด้านหน้าเป็นชายทะเล มีเกาะสัตกูดบังคลื่นอยู่ด้านหน้า มีบ้านพักและเต็นท์บริการ

ถ้ำแก้ว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางบ้านบางปูประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณหุบเขาจันทร์ เป็นถ้ำที่มี หินงอกหินย้อย ที่สวยงาม ลักษณะเด่นของหินงอกหินย้อยที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างใสและโปร่งแสง การเดินชมถ้ำค่อนข้างลำบาก เนื่องจากภายในถ้ำมืดมาก และพื้นไม่เรียบเต็มไปด้วยหินใหญ่น้อยระเกะระกะ จึงจำเป็น ต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุหรือไฟฉาย และมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินำทาง ใช้เวลาเที่ยวชมภายในถ้ำประมาณ 2 ชั่วโมง

ถ้ำพระยานคร เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหาดแหลมศาลา มี 3 คูหา โดยสองคูหามีปล่องด้านบน ส่วนด้านล่างในถ้ำเป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด ถ้ำพระยานครถูกค้นพบโดย พระยานคร ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช แต่ไม่ทราบนามและในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงทราบว่าถ้ำนี้สวยงามมาก จึงมีพระราชประสงค์ใคร่เสด็จประพาส จึงให้นายช่างประจำราชสำนักก่อสร้างพลับพลาแบบจตุรมุข ขนาดย่อมตั้งไว้บนเนินดินกลางถ้ำ พระองค์เสด็จประพาส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 และทรงพระราชทานนามพลับพลานี้ว่า พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ถ้ำพระยานครนี้จะ ต้องเดินเท้า ขึ้นไปจากหาดแหลมศาลาอีกประมาณ 430 เมตร

ถ้ำไทร อยู่บริเวณคุ้งโตนด ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 9 กิโลเมตร การขึ้นชมถ้ำมีระยะทางไม่ไกล สามารถนำรถยนต์ไปจอดไว้ที่เชิงเขาแล้วเดินเท้าขึ้นเขาไปอีก 280 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ภายในถ้ำค่อนข้างมืด ต้องใช้ไฟฉาย หรือ ตะเกียง ซึ่งจะมีบริการในวันหยุดราชการ หากเป็นวันธรรมดา สามารถติดต่อขอเช่าตะเกียงได้ที่บ้านคุ้งโตนด ลักษณะภายในถ้ำพบ หินงอกหินย้อย ที่สวยงาม ระยะเวลาที่เข้าชมภายในถ้ำ ประมาณ 1 ชั่วโมง

ทุ่งสามร้อยยอด เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง มีพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่เกิดขี้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำขังหรือท่วมถึงตลอดทั้งปี มีทั้งส่วนที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อย เป็นแหล่งที่มีองค์ประกอบทางชีวภาพและกายภาพ เป็นเอกลักษณ์ของระบบ ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดพืช สัตว์ และธาตุอาหาร ทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ นกนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพตามฤดูกาล นับเป็น แหล่งดูนกที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 36.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,000 ไร่
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาของเขาสามร้อยยอดเป็นหินปูนที่มีความลาดชันสูง ทำให้เกิดเป็นหน้าผาสูงชันและหุบเหวลึก มีความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุด 605 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาใหญ่ เขาถ้ำประทุน เขาแดง เขาหุบจันทร์ และเขาขั้นบันได ฯลฯ บริเวณที่มีสภาพธรณีเป็นหินปูน มีหลายแห่งที่หินปูนถูกอิทธิพลของธรรมชาติกัดเซาะหรือผุกร่อนสลายเป็นถ้ำหรือปล่องหุบเหวขนาดใหญ่ ที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร ถ้ำพระยานคร เป็นต้น
 

พรรณไม้ :-


สังคมพืชที่พบ ได้แก่ ป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าเขาหินปูน และสังคมพืชน้ำ
พันธุ์ไม้ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ สนทะเล โพทะเล กระทิง เกด มะเกลือ อ้อยช้าง โมกมัน จันทน์ผา จันทน์แดง มันหมู มะค่าโมง โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรง ตะบูน แสม

สังคมพืชซึ่งพบในทุ่งน้ำจืด
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ กก พง อ้อ แขม หญ้าปล้อง หญ้าไช บัว ผักแว่น บอน แห้ว ฯลฯ

 
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
เขาสามร้อยยอดมีความหลากหลายของระบบนิเวศตั้งแต่ห้วงน้ำทะเล ชายหาด ป่าชายเลน หนองน้ำจืด ทุ่งหญ้า และป่าเขาหินปูน ทำให้เป็นแหล่งที่มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด

สัตว์ป่า ได้แก่ เก้ง ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ หมูป่า หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน อีเห็น เม่น กระต่ายป่า ฯลฯ

นก พบว่ามีนกประจำถิ่นและนกอพยพถึง 296 ชนิด เช่น นกกระสาแดง เป็ดแดง เป็ดลาย นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกหัวโตทรายเล็ก นกชายเลนบึง นกสติ๊นท์คอแดง นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล นกซ่อมทะเลอกแดง นกอัญชันอกเทา นกอีโก้ง เหยี่ยวเพเรกริน นกนางนวลแกลบเล็ก นกหัวโตมลายู นกออก นกหัวขวาน ฯลฯ

เลียงผา นอกจากนี้พื้นที่เทือกเขาหินปูนยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ เลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย
 
 

สถานที่พักแรม :-
  งานบ้านพัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 02-5620760
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ 032-821568 , 032-646293 (VoIP)


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
 1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
 2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
 3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
 4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
 5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
 6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
 7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
 8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สามารถเดินทางได้ดังนี้

1. ทางรถยนต์
...... เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพฯ จะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ( เพชรเกษม ) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ จนถึงอำเภอปราณบุรี บริเวณสี่แยกปราณบุรี ให้ เลี้ยวซ้าย ไปตามถนนสายปากน้ำปราณบุรี ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วจึง เลี้ยวขวา ไปตามถนน รพช. อีก 31 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
...... หรืออาจจะเดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 286.5 ( ใกล้บ้านสำโรงก่อนถึงอำเภอกุยบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร ) แล้ว เลี้ยวซ้าย ไปอีก 14 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเช่นกัน

2. ทางรถประจำทาง
......มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดา ให้บริการที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปยังอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นจะมีรถโดยสารหรือรถยนต์รับจ้างให้บริการจาก ปราณบุรี - บางปู, บางปู - แหลมศาลา, ปราณบุรี - ที่ทำการฯ, บางปู - ที่ทำการฯ
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม