ระนอง


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระนอง "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดระนอง : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ระนอง สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า "แร่นอง" เนื่องจากเป็นดินแดนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับพม่า และฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีบ่อน้ำร้อน

ระนอง เป็นดินแดนที่ฝนตกมากที่สุด และมีคอคอดแคบที่สุด คือ คอคอดกระหรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู

 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์, มุกและสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอย
อาหารทะเลแห้ง เช่น กะปิ, ปลาเค็ม และกุ้งแห้ง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 568 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ตั้งอยู่บนเขานิเวศน์คีรี
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" อบเชย " Cinnamomum Bejoighota Sweet.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 3,298 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและประเทศสหภาพพม่า
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับสหภาพพม่าและมหาสมุทรอินเดีย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอกระบุรี
  3. อำเภอกะเปอร์
  4. อำเภอละอุ่น
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอสุขสำราญ
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 077 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 5 288-818-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม