กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระนอง "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"
 ร ะ น อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ก ร ะ บุ รี : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติกระบุรี มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า ทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ำกระบุรีเป็นเส้นแบ่งกั้นอาณาเขตของประเทศทั้งสอง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

อุทยานแห่งชาติกระบุรี เป็นอุทยานฯ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่า ทางด้านทิศตะวันตกโดยมี แม่น้ำกระบุรี เป็นเส้นแบ่งกั้นอาณาเขตของประเทศทั้งสอง ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยพื้นที่บก และพื้นที่น้ำประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมแม่น้ำกระบี่ หมู่เกาะ และพื้นที่ป่าชายเลนริมฝั่งในแม่น้ำกระบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง ป่าเขาสามแหลม ซึ่งเป็น ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น - ป่าราชกูด ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

แม่น้ำกระบุรี เป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย - พม่า มีความยาวตลอดแม่น้ำ 60 กิโลเมตร มีความกว้าง 6 กิโลเมตร มีธรรมชาติทั้งสองฝั่งประกอบด้วยหมู่เกาะจำนวนมาก ทั้งในเขตประเทศไทยและพม่า มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ สามารถดำเนินการจัดให้มีการท่องเที่ยวทางแม่น้ำกระบุรี โดยการจัดกิจกรรมการล่องแพและนำเที่ยวทางเรือและในอนาคตเมื่อมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติกระบุรีแล้ว จะส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - พม่า ในการเข้ามาดำเนินการท่องเที่ยวแม่น้ำกระบุรีร่วมกัน จากคดคอดกระของไทยลงมาตามแม่น้ำกระบุรีจนถึงเกาะสองหรือเกาะวิคตอเรียปอยต์ของพม่า อันส่งผลให้อุทยานแห่งชาติกระบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติระหว่างประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ อันจะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน ระหว่างประเทศไทย - พม่า ในโอกาสต่อไป

หมู่เกาะในแม่น้ำกระบุรี ประกอบด้วย เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะยาว เกาะโขน เกาะปลิง และเกาะเปล้า อันเป็นเกาะกลางแม่น้ำกระบุรี ที่มีป่าชายเลนสมบูรณ์ที่สุด

น้ำตกปุญญบาล เป็นน้ำตกที่ ไหลแรงตลอดทั้งปี อยู่ติกกับถนนเพชรเกษม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 2 กิโลเมตร มี นักท่องเที่ยวแวะชมปีละเกือบ แสนคน ต้นน้ำเกิดจากป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูด

ถ้ำพระขยางค์ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มี หินงอกหินย้อย สวยงามวิจิตรเป็นอย่างมาก อยู่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลน ความยาวของถ้ำเกือบ 1 กิโลเมตร ปลายถ้ำสามารถทะลุยอดเขามองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำกระบุรีได้ มี ค้างคาว อยู่เป็นจำนวนมาก ทางอำเภอกระบุรีจัดให้มีงานท่องเที่ยวและบอดวอร์ก

แหลมเส็ตกวด เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ตอนปลายเป็นแหลมยื่นออกไปในแม่น้ำกระบุรี อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ 3.2 ตารางกิโลเมตร ทางอุทยานแห่งชาติกระบุรี

ถ้ำญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเกาะขวาง มีความยาว 500 เมตร ในอดีตเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

น้ำตกโตนไม้ปัก อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกระบุรีที่ 1 ( หาดยาย ) ไป 3 กิโลเมตร อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีจำนวน 4 ชั้น

บ่อน้ำร้อนบ้านหาดยาย ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 ( หาดยาย ) อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

จุดชมวิว อยู่บริเวณ เขาหินช้าง ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี เกาะในลำน้ำ และป่าชายเลน ตลอดจนมองเห็นทิวทัศน์ฝั่งประเทศพม่าได้อย่างชัดเจนเป็นบริเวณกว้าง
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี เป็นพื้นที่ที่มีลำน้ำกระบุรีซึ่งกั้นพรมแดนไทย - พม่า โดยมีความกว้างสุด 6 กิโลเมตร ความยาว 60 กิโลเมตร และมีหมู่เกาะในแม่น้ำจำนวน 6 เกาะ มีพื้นที่น้ำประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร หรือ 40 % ของพื้นที่ เทือกเขาที่สูงที่สุด คือ เขาจอมแหลม อยู่ในป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น - ป่าราชกรูด ความลาดชันอยู่ในระหว่าง 30-60 องศา
 

พรรณไม้ :-
ในเขตอุทยานแห่งชาติกระบุรี จำแนกชนิดของพันธุ์ไม้ออกได้ตามประเภทของป่าดังนี้ คือ

ป่าดิบชื้น พบมากบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูด
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ตระกูลยาง ตะเคียน ปาล์ม และไม้ที่สำคัญที่สุดของพื้นที่ที่พบได้แห่งเดียวคือ ขุนไม้ มีลักษณะลำต้นเปลาตรงสูงใหญ่ มีเมล็ดคล้ายมะม่วงหิมพานต์ พบบริเวณต้นน้ำตกปุญญบาล ป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูด

ป่าชายเลน พบมากบริเวณปากน้ำคลองละอุ่น และริมฝั่งแม่น้ำกระบุรี ด้านเขาหินช้างและบริเวณหมู่เกาะหน้าปากน้ำละอุ่น
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรง ตะบูนดำ ตะบูนขาว พังกาหัวสุม แสม ลำแพน ถั่ว

พื้นที่เขาหญ้า อยู่บริเวณหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร อดีตเป็นแปลงปลูกป่าที่ผ่านการบำรุงรักษาแล้ว แต่ถูกไฟไหม้ทุกปี จึงมีสภาพเป็นภูเขาหญ้าในปัจจุบัน
 
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
สัตว์ที่พบในอุทยานแห่งชาติกระบุรี ประกอบด้วย

สัตว์บก ประกอบด้วย เสือโคร่ง เสือลายเมฆ หมีควาย หมูป่า กระจง ลิง งูชนิดต่างๆ ชะมด เหยี่ยว นกกระปูด อีกา นกกินปลาชนิดต่างๆ นกขุนทอง นกหัวขวาน นกเขา นกกางเขน นกเงือก โดยเฉพาะไก่ป่ามีมากบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาไหลทะเล ปลาสกุลตะเพียน ปลาสกุลกระบอก ปลาทู ปลาตีน ปู หอยแมลงภู่ และกุ้งแม่น้ำกระบุรี

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ประกอบด้วย กบ คางคก อึ่งอ่าง เขียด และปาด ในป่าดิบทั่วไป
 

สถานที่พักแรม :-
สอบถามรายละเอียดตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-2919-21

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติกระบุรี 130 หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง ถ.เพชรเกษม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
สามารถเดินทางตามเส้นทางได้ดังนี้

1. ระนอง - ที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

2. ระนอง - หินช้าง - ที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

3. ชุมพร - ปากทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติกระบุรี :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม