กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระนอง "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"
 ร ะ น อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ห ล ม ส น : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2526 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 46 ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาว 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกำใหญ่ และหมู่เกาะกำนุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหู เกาะเปียกน้ำน้อย เกาะเปียกน้ำใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ ที่เกาะกำใหญ่เป็นเกาะที่มีความสูงที่สุด โดยมีความสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 296 เมตร สำหรับชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่เขาอ่าวอ่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 264 เมตร

ลักษณะชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติเป็นชายฝั่งแคบๆ มีลำน้ำสายสั้นขนาดเล็กจำนวนมากจากที่สูงตอนในแผ่นดินไหลออกสู่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย คลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด และคลองบางเบน ซึ่งแม่น้ำลำคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ำและชายฝั่ง ทำให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำลำคลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่พบมีโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พงกาหัวสุม ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนขาว ตะบูนดำ ลำแพน แสมขาว และโปรงแดง
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมาก โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤศจิกายน ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนระหว่าง เดือนธันวาคม - มีนาคม จึงเป็น ช่วงที่เหมาะสมที่สุด ในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติแหลมสน โดยสามารถเดินทางตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม ) จากจังหวัดระนองไปทางอำเภอกะเปอร์ ระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าหาดบางเบน เลี้ยวขวา เข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เป็นระยะทางอีก 10 กิโลเมตร

ชายหาดบางเบน เป็นหาดทรายยาวและกว้างใหญ่ มีทรายละเอียด ร่มรื่นด้วยป่าสนธรรมชาติ บริเวณชายหาดจะมองเห็นเกาะแก่งในทะเลได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็น ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแหลมสน

หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนไปประมาณ 4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของ นกนานาชนิด เหมาะสำหรับจะไป ตั้งแคมป์ดูนก

เกาะกำใหญ่ เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ เหมาะกับการท่องเที่ยวและดู ปะการัง เป็นอย่างยิ่ง อยู่ห่างจากหาดบางเบนโดยสามารถนั่งเรือออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง

เกาะค้างคาว จากหาดบางเบนสามารถนั่งเรือไปยังเกาะค้างคาว โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที เกาะนี้มีหาดทรายขาวละเอียด และมีปะการัง อยู่มากมาย

เกาะกำนุ้ย อยู่ใกล้กับเกาะกำใหญ่ มีหาดทรายเพียงด้านเดียว ประกอบด้วยเกาะบริวารอีกหลายเกาะ

หาดประพาส อยู่หลังหมู่บ้านกำพวนใกล้กับเกาะกำหนุ่ย เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ เม็ดทรายไม่ค่อยขาว ร่มรื่นด้วยหมู่ทิวสนธรรมชาติ

หาดอ่าวเคย อยู่บริเวณเขาปากเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อยู่ทางทิศใต้ของหาดประพาส ไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีหาดทรายกว้างใหญ่และเงียบสงบ มีสภาพป่าชายหาดที่สมบูรณ์
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

พรรณไม้ :-
ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน จำแนกชนิดของพันธุ์ไม้ออกได้ตามประเภทของป่าดังนี้ คือ

ป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พงกาหัวสุม ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนขาว ตะบูนดำ ลำแพน แสมขาว และโปรงแดง

ป่าชายหาด พบบริเวณชายหาด ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สนทะเล หยีทะเล และจิกทะเล

ป่าดงดิบ พบในบริเวณส่วนกลางของเกาะต่างๆ และบริเวณเขาของเกาะบางเบน เขาปากเตรียม
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ยาง หวาย และระกำ
 

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ :-
จากลักษณะสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมพืช ทำให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน เหมาะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายประเภทด้วยกัน สามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สำรวจในปี พ.ศ. 2531 พบ กระแตธรรมดา ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ อีเห็นข้างลาย หมีขอ หมูป่า กระจง ลิ่นใหญ่ พญากระรอกดำ อ้นใหญ่ เม่นหางพวง ฯลฯ

นก สำรวจในปี พ.ศ. 2538 พบนกทั้งหมด 138 ชนิด แบ่งเป็น
นกประจำถิ่น 80 ชนิด
นกอพยพในฤดูหนาว แต่ไม่ใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 54 ชนิด ประกอบด้วย กบ เขียด ชนิดต่างๆ ส่วนมากพบตามบริเวณลำห้วย
นกอพยพผ่านในฤดูกาลอื่น 4 ชนิด

นกที่พบ ได้แก่ นกยางทะเล เหยี่ยวแดง นกออก นกกระแตแต้แว๊ด นกเด้าดิน นกนางนวลแกลบ นกเขาใหญ่ นกกินเปี้ยว นกเงือกกรามช้าง นกนางแอ่นบ้าน นกปรอด นกแซงแซว นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกขุนทอง ฯลฯ

นอกจากนี้ ในบริเวณหมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย แนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ได้เป็นอย่างดี
 

สถานที่พักแรม :-
สอบถามรายละเอียดตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-2919-21

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน 36/6 หมู่ 4 ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โทรศัพท์ 0-1229-6763


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่บริเวณ หาดบางเบน อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองตามถนนเพชรเกษมก่อนถึงอำเภอกะเปอร์ประมาณ 6 กิโลเมตร หรือบริเวณกิโลเมตรที่ 657 ก็จะถีงทางแยกเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

จากระนอง - สามแยกบ้านพัก สามารถเดินทางโดยรถรับจ้าง หรือรถยนต์ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และจากสามแยกบ้านพัก - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแหลมสน เดินทางโดยจักรยานยนต์รับจ้าง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแหลมสน :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม