กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระนอง "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"
 ร ะ น อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ห มู่ เ ก า ะ พ ย า ม : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ตั้งอยู่บริเวณคลองหัวถนน บ้านท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณใกล้แนวชายฝั่ง เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศซึ่งมีผลต่อกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวรวมถึงการศึกษาวิจัย ต้นโกงกางเป็นกลุ่มของ ต้นโกงกางใบเล็กที่มีขนาดสูงใหญ่ ที่ยังคงเหลือ แห่งเดียวในประเทศไทย อยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะยิว

หาดทรายแดง บนเกาะตาวัวดำ เป็นหาดทรายที่มีสีออกแดงคล้ายอิฐ เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยนานาชนิด ที่ถูกกระแสคลื่นพัดพามาทับถมไว้เป็นเวลานาน ประกอบกับทิวทัศน์ของโขดหินและป่าเขาที่สวยงาม

อ่าวปอ บริเวณทิศใต้ของเกาะทรายดำ มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่เงียบสงบ มีทิวทัศน์ของชายหาดและป่าชายเลนที่สวยงาม

หาดหินงาม บริเวณรอบเกาะไฟไหม้ พบเพียงแห่งเดียวในหลายๆ เกาะในอุทยานแห่งชาติ เกิดจากการทับถมของหินกลมมนหลายหลากสีขนาดเล็กจำนวนมากเป็นเวลานาน เกิดแสงสะท้อนวาววับ เมื่อยามกระแสคลื่นสาดซัด

สะพานหินธรรมชาติ บนเกาะทะลุ ประติมากรรมทางธรรมชาติ โขดหินที่วางตัวสลับซับซ้อน

หาดทรายที่ขาวสะอาด บริเวณเกาะช้าง
 
: : : กิ จ ก ร ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :

กิจกรรมท่องเที่ยว :-

กิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้คือ

1. กิจกรรมเดินป่า ไปตามเส้นทางเดินเท้าที่ตัดผ่านเข้าไปในป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลน

2. กิจกรรมถ่ายรูปตามธรรมชาติ อันเป็นรายละเอียดที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ป่า พืชหายาก และสัตว์ต่างๆ

3. กิจกรรมส่อง / ดูนก ทั้งที่เป็นนกประจำท้องถิ่น นกอพยพ นกหายาก โดย นั่งเรือ หรือ พายเรือ ไปตามลำคลองสายเล็กๆ ในป่าชายเลน หรือ การเดินเท้า ไปตามเส้นทางที่จัดให้มีขึ้น

4. กิจกรรมแล่นเรือและศึกษาธรรมชาติ เพื่อชมทัศนียภาพของเกาะแก่ง โขดหินและป่าชายเลน

5. กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง เพื่อเกิดความเพลิดเพลิน และใกล้ชิดธรรมชาติใต้ทะเล

6. กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์ บริเวณกลางป่าหรือชายหาดตามเกาะต่างๆ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
พื้นที่ที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วย ที่ราบชายฝั่งทะเลอันดามัน จากลักษณะพื้นที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มพื้นที่คือ

1. กลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นหาดงอกยื่นออกไปในทะเล ปกคลุมด้วยป่าชายเลนอย่างหนาแน่น มีลำคลองขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่าน เช่น คลองหงาว คลองบางหนาง คลองละออง คลองราชกรูด คลองละอุ่น คลองบางจาก ฯลฯ

2. กลุ่มพื้นที่เกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่ง ได้แก่ เกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายดำ เกาะสน และเกาะบริวารอื่นๆ ซึ่งแต่ละเกาะมีป่าชายเลนขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ ส่วนด้านทิศตะวันตก จะมีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวและหาดทราย พื้นที่บนเกาะมีสภาพ ป่าดงดิบชื้นปกคลุม

3. กลุ่มพื้นที่และเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวฝั่ง ได้แก่ เกาะช้าง เกาะทะลุ เกาะตาครูฑ เกาะหม้อ เกาะปริง เกาะไร่ เกาะไฟไหม้ เป็นต้น เป็นหมู่เกาะที่วางตัวกระจายในแนวเหนือ - ใต้ ขนานไปกับแนวชายฝั่ง พื้นที่บนเกาะแต่ละเกาะจะปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบชื้น บริเวณโดยรอบเกาะจะมี แนวปะการัง กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
 

สถานที่พักแรม :-
สอบถามรายละเอียดตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-2919-21

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม 393 หมู่ที่ 3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000

หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
นักท่องเที่ยว หรือนักดำน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่อยู่บนบก ในเรือ หรือขณะดำน้ำ เช่น
  1. ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว
  2. ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด
  3. หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง
  4. โปรดอย่าทิ้งขยะในท้องทะเล เก็บไว้ในเรือจนกว่าจะถึงฝั่ง
  5. ควรทิ้งขยะในที่รองรับเท่านั้น
  6. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้แนวปะการังน้ำตื้นมากเกินไป เพราะอาจจะเกิดการหักพังของปะการัง
  7. ไม่ควรซื้อของที่ระลึกที่มีซากปะการัง กัลปังหาเป็นส่วนประกอบ เพราะเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการเก็บปะการัง กัลปังหาเพิ่มขึ้น
  8. ไม่ควรทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้
 

การเดินทาง :-
การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม สามารถเดินทางได้ดังนี้

1. ระนอง - บ้านหงาว สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร

2. บ้านหงาว - ที่ทำการอุทยานฯ สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร

เพิ่มเติมการเดินทาง :-
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ตั้งอยู่บริเวณคลองหัวถนน บ้านท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ห่างจากกรุงเทพฯ โดยถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) ระยะทางประมาณ 612 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองระนองระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร

ท่าเทียบเรือ การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณหมู่เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติสามารถใช้เส้นทางโดยทางเรือ ซึ่งปัจจุบันมี 2 เส้นทาง คือ

1. ท่าเทียบเรือชั่วคราว บริเวณที่ทำการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติ

2. ท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา ตั้งอยู่บริเวณท้องที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม