กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระนอง "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"
 ร ะ น อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ำ ต ก ห ง า ว : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร หรือ 500,000 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา มีประวัติการจัดตั้ง เริ่มจากเมื่อในปี พ.ศ.2521 ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ แจ้งว่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะนาสัก ท้องที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สภาพป่าและภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีไม้มีค่าเป็นจำนวนมาก เป็นป่าต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่าชุกชุม ธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งกองอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สำรวจแล้ว แจ้งว่าป่าดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กองอุทยานแห่งชาติได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจเบื้องต้น ได้รับรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2524 นายประมวล กุลมาตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ) เสนอว่าที่หมู่บ้านหมู่ที่ 13 ( ปัจจุบัน หมู่ที่ 5 ) ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีน้ำตกสวยงาม น้ำไหลตลอดปี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เห็นควรสงวนไว้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีบัญชาให้กรมป่าไม้รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป กองอุทยานแห่งชาติจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการบุกเบิกจัดตั้งอุทยานแห่งชาติคลองเพราตั้งแต่ปีงบประมาณ 2524 แต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ เนื่องจากการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิสนิสต์ ไม่เป็นที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงได้ระงับแผนงานไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ในปี พ.ศ. 2526 กองอุทยานแห่งชาติ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปบุกเบิกจัดตั้งอุทยานแห่งชาติคลองเพราอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 เป็นต้นมา

สำหรับน้ำตกหงาว นั้นเดิมคือ วนอุทยานน้ำตกหงาว อยู่ในท้องที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีแนวเขตตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้ำตกหงาว มีเนื้อที่ประมาณ 2.93 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดระนองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงได้โอนไปขึ้นกับกองอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน มาเป็นผู้ควบคุมดูแลวนอุทยานน้ำตกหงาวอีกหน้าที่หนึ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการผนวกวนอุทยานน้ำตกหงาวเข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติคลองเพรา และเปลี่ยนชื่อมาเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เมื่อปี พ.ศ. 2537

พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อยู่ในเขตป่าละอุ่น และป่าราชกรูด ในท้องที่ ตำบลบางแก้ว ตำบลละอุ่นใต้ ตำบลบางพระเหนือ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น ตำบลบางริ้น ตำบลหาดส้มแป้น ตำบลหงาว ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ป่าทุ่งระยะ ป่านาสัก ป่าเขาตังอา ป่าคลองโชน ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวานและป่าปากทรง ในท้องที่ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี ตำบลช่องไม้แก้ว ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลนาขา ตำบลวังตะกอ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน และตำบลปังหวาน ตำบลพระรักษ์ ตำบลพะโต๊ะ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 500,000 ไร่

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 44ก วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543 กำหนดบริเวณที่ดินป่าละอุ่น ป่าราชกรูด และป่าเขาน้ำตกหงาว ในท้องที่ตำบลบางแก้ว ตำบลละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลบางพระเหนือ ตำบลในวงเหนือ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น ตำบลหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น ตำบลหงาว ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกหงาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ท้องที่หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง เดินทางจากตัวเมืองไปตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 13 กิโลเมตร แยกซ้ายมือตรงข้ามภูเขาหญ้าเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลลงจากสันเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เป็นแหล่งที่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดระนอง

น้ำตกคลองเพรา มี น้ำไหลตลอดปี มี 5 ชั้น ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่น้ำโจนสูงสุด 36 เมตร อยู่ห่างจากถนนสายหลังสวน - ทุ่งตะโก เข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

น้ำตกบางริ้น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง จากแยกซ้ายมือตรงสะพานบางริ้นไปตามถนนสายเหมืองดินขาว เลียบคลองบางริ้น เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาลาดเขาสูงชัน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง

น้ำตกเชี่ยวคล้าย ตั้งอยู่ในหุบเขา ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี

น้ำตกอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่ง ที่กำลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป เช่น น้ำตกห้วยขอน น้ำตกเหวม่วง น้ำตกเหวพร้าว น้ำตกคลองหรั่ง น้ำตกกอเตย น้ำตกทับขอน น้ำตกโตนทอง เป็นต้น
 
: : : จุ ด เ ด่ น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

จุดเด่นที่น่าสนใจ :-

ปูเจ้าฟ้า ( Phricotelphusa Sirindhorn Naiyanete ) เป็นปูชนิดใหม่ของโลก พบครั้งแรกที่น้ำตกหงาว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนปูน้ำจืดทั่วๆ ไป คือ ริมบริเวณส่วนของกระดองและก้ามเป็นสีขาว บริเวณฝีปากและเบ้าตา และขาทั้งสี่คู่เป็นสีม่วง

โกมาซุม ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งมีชื่อว่า เอื้องเงินหลวง ( Dendrobium Formosum ) มีลักษณะคล้ายดอกแคทลียา กลีบสีขาว กลีบใหญ่จะมีแต้มสีเหลืองอ่อนอยู่ตรงกลาง ดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พบมากบริเวณป่าที่มีความชุ่มชื้นสูง โดยเฉพาะป่าที่น้ำตกหงาว

บัวผุด ( Reffesia Kereii Mejjer ) พันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก เป็นพืชในวงศ์ ( Reffesiaceae ) เป็นกาฝากชนิดหนึ่ง จะโผล่แต่เฉพาะดอกซึ่งเป็นดอกเดี่ยว ขึ้นตามพื้นดินในช่วงฤดูฝน มีลักษณะคล้าย ดอกกะหล่ำปีสีแดงคล้ำ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบน้อยมาก เทือกเขาเป็นทิวยาวในแนวเหนือ - ใต้ ประกอบด้วย เขาแดน เขาห้วยเสียด เขานมสาว ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขานมสาว มีความสูง 1,089 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สันเขาที่เป็นแนวยาวนี้เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น คลองสวี คลองเพรา คลองตะโก และคลองหลังสวน ในจังหวัดชุมพร คลองละอุ่น คลองระวิ คลองหาดส้มแป้น คลองบางริ้น คลองหงาว และคลองราชกรูด ในจังหวัดระนอง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
อยู่ในเขตลมมรสุม ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว คือ ช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่าและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่หนาแน่น

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล มังตาล กะบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลป่า มะม่วงป่า ไข่เขียว ฯลฯ
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวายชนิดต่างๆ ระกำ ไม้ไผ่ เฟิร์น
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ได้แก่ สมเสร็จ กระทิง เสือดำ หมี เก้ง ลิง ค่าง หมูป่า หมีขอ เลียงผา กระรอก งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม เต่า ตะพาบน้ำ ไก่ป่า นกหว้า นกกาฮัง นกเงือก ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสัตว์ที่เป็นจุดเด่นที่สำคัญยิ่ง คือ ปูเจ้าฟ้า ปูน้ำตกพันธุ์ใหม่ พบแห่งเดียวในโลก ที่บริเวณ น้ำตกหงาว จังหวัดระนอง นอกจากนั้น มีการพบช้างป่าในป่าพะโต๊ะ จำนวน 2 โขลง
 

สิ่งอำนวยความสะดวก :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณน้ำตกหงาว มีเจ้าหน้าที่ประจำในการติดต่อสอบถาม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มีเส้นทางเดินไพรศึกษาธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
มีร้านสวัสดิการอุทยานฯ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
 
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีสถานที่สำหรับกางเต็นท์พักแรมแคมป์ปิ้ง
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 0-7784-8181


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีที่ทำการอยู่ที่บริเวณน้ำตกหงาว ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

จากตัวเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ( ระนอง - ราชกรูด ) เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร แยกซ้ายมือตรงข้ามภูเขาหญ้า เข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร

สำหรับการเดินทางไปน้ำตกคลองเพรา ใช้เส้นทาง หลังสวน - ทุ่งตะโก จากตลาดหลังสวนเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสี่แยกสามหม้ายแยกซ้ายเข้าไป เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม