กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ราชบุรี คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ถ้ำจอมพล ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดราชบุรี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ราชบุรี เป็นเมืองหนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ ที่มีความเก่าแก่มาแต่โบราณ เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรือง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ โอ่ง กระเบื้อง ไห กระถาง ท่อน้ำ
สิ่งทอ เช่น ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า และผลไม้ คือ องุ่น รวมไปถึง ไวน์องุ่น
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 100 กิโลเมตร
สามารถนั่งรถจากสายใต้ใหม่สาย กรุงเทพ - ราชบุรี
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระแสงขรรค์ชัยศรีกับฉลองพระบาท
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" โมกมัน " Wringhtia Tomentosa Roem. & Schult.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 5,179.512 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และนครปฐม
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับสหภาพพม่า

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอโพธาราม
  3. อำเภอดำเนินสะดวก
  4. อำเภอปากท่อ
  5. อำเภอจอมบึง
  6. อำเภอบางแพ
  7. อำเภอวัดเพลง
  8. อำเภอสวนผึ้ง
  9. อำเภอบ้านโป่ง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 032 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 2 471-005-6
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - -- - - - :- - - - -- - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม