อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ระยอง
   ร ะ ย อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อ นุ ส า ว รี ย์ สุ น ท ร ภู่ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อนุสาวรีย์สุนทรภู่
อยู่ริมเส้นทางแกลง-แหลมแม่พิมพ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเนื้อที่ 8.5 ไร่ มีรูปปั้นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี อนุสาวรีย์แห่งนี้เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 และในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี จะมีการจัดงานวันสุนทรภู่ โดยมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์การแสดงนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับสุนทรภู่และวรรณคดีที่สร้างชื่อ

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
กำหนดการจัดงานวันสุนทรภู่
ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี
ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ใกล้กับแหลมแม่พิมพ์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 

สถานที่ใกล้เคียง
แหลมแม่พิมพ์
 
 

สถานที่พักแรม :-

หินสวย น้ำใส รีสอร์ท ( Hinsuai-Namsai Resort Hotel )
ปาล์มมาลี บีช ( Palmeraie Beach Hotel )
บารี ละไม รีสอร์ท ( Bari Lamai Resort )


ที่พักอื่น ๆ ในจังหวัดระยอง คลิกที่นี่เลยจ้า..
 

สนใจนำที่พักมาลงตรงนี้ติดต่อ 08-1629-3354 โจ
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่พัทยา พอถึงถนนหมายเลข 36 ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง จากจังหวัดระยองมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลง ใช้เส้นทางเดียวกันกับแหลมแม่พิมพ์
( จากถนนสุขุมวิททางแยกขวาไปแหลมแม่พิมพ์ที่กิโลเมตรที่ 258, 265 และ 268 ทางหลวงหมายเลข 3 )

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม