พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ร้อยเอ็ด
   ร้ อ ย เ อ็ ด
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : พ ร ะ ม ห า เ จ ดี ย์ ชั ย ม ง ค ล : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บนเขา
บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล .. tawansiamteavel@yahoo.com
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : - จาก tawansiamteavel@yahoo.com
" พระมหาเจดีย์ชัยมงคล " เป็นพระเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม โดยใช้งบประมาณสร้างถึง 3,000 ล้านบาท องค์พระมหาเจดีย์ก่อสร้างบนเนื้อที่ 101 ไร่ มีความกว้าง 101 เมตร ความยาว 101 เมตร และสูง 101 เมตร เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตัวองค์พระธาตุแบ่งเป็น 5 ชั้น
  • ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงสำหรับประชุมเอนกประสงฆ์
  • ชั้นที่ 2 เป็นที่ประชุมสงฆ์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก ทศชาติชาดก และปริศนาธรรม
  • ชั้นที่ 3 เป็นพระอุโบสถสำหรับทำสังฆกรรมต่าง ๆ รอบฝาผนังประดิษฐานรูปเหมือนและประวัติย่อของปรมาจารย์(พระเถระ) จำนวน 101 องค์
  • ชั้นที่4 เป็นพิพิธภัณฑ์
  • ชั้นที่ 5 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  • ชั้นที่ 6 และ 7 เป็นองค์เจดีย์รูประฆังและยอดฉัตร

 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพจาก tawansiamteavel@yahoo.com

ภาพถ่ายจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคล :-

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ทางขึ้นชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

... ทางขึ้นชมพระมหาเจดีย์ เป็นสิ่งก่อสร้างคล้ายกำแพงมี 2 ชั้น
หากเดินด้านบนสามารถมองเห็นวิวได้สุดสายตา ...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
กระผมเกิดที่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ยินดีให้ข้อมูลรายละเอียดพร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานงานทุกด้านสำหรับการเที่ยวองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์ sriboonrat_s@thaimail.com โทรศัพท์ 08-7867-7900

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี – นครราชสีมา – บ้านไผ่ – มหาสารคาม ถึงตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 512 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง จากนั้นใช้เส้นทาง ร้อยเอ็ด - โพนทอง – หนองพอก ระยะทาง 62 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2044 และ 2136 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงถึงอำเภอหนองพอก

ทางรถโดยสารประจำทาง :-
สอบถามที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายที่ผ่านอำเภอหนองพอก จะเป็น กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ถ้าเป็นกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด จะถึงแค่อำเภอเมือง

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม