สระแก้ว


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรม โบราณย่านการค้าไทย-เขมร
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


อุทยานแห่งชาติปางสีดา ภาพโดย tommk
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสระแก้ว : : :
ข้อมูลทั่วไป :
สระแก้ว ในอดีตเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวารวดี ซึ่งปรากฎหลักฐานความเจริญของอารยธรรมโบราณคือ กลุ่มปราสาทศิลปะสมัยขอม และจารึกต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม และชนิดแบบลอยตัว เช่น ใบเสมาซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมในยุคขอมโบราณ

เดิมสระแก้วมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี เมื่อปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2476 และยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกออกจากปราจีนบุรีพร้อมกับอำเภอต่างๆ อีก 5 อำเภอ เพื่อรวมเป็นจังหวัดใหม่และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
งานหัตถกรรมไม้ที่วังน้ำเย็น, แคนตาลูป
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 220 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
พระพุทธรูปปางสรงน้ำฝน ประทับยืนบนฐานดอกบัวกลางสระแก้ว - สระขวัญ
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะขามป้อม " Phyllanthusembri.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,753.55 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอวัฒนานคร
  3. อำเภออรัญประเทศ
  4. อำเภอตาพระยา
  5. อำเภอวังน้ำเย็น
  6. อำเภอคลองหาด
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 037 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 8 312-282, 312-284
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม