อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว

น้ำตกปางสีดา|จุดชมวิวทะเลหมอก กม.25

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระแก้ว
 ส ร ะ แ ก้ ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ป า ง สี ด า : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลำน้ำที่มีลักษณะแปลกๆ มีเนื้อที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร หรือ 527,500 ไร่

อุทยานแห่งชาติปางสีดา ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
บริเวณน้ำตกปางสีดา อยู่ในใครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะจัดตั้งป่าในบริเวณนี้ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและนักทัศนาจร อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธารและสภาพป่าธรรมชาติ กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจและจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ชื่อว่า " วนอุทยานปางสีดา " ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นการดำเนินการตามนัยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี มีนายเดชา พงษ์พานิช นักวิชาการป่าไม้ 3 ทำหน้าที่หัวหน้าฯ ซึ่งต่อมาได้ทำการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบที่มีแนวเขตติดต่อกัน ปรากฎว่า บริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และทิวทัศน์ที่สวยงาม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกน้ำโตน น้ำตกผาน้อย และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรรมในภาคตะวันออก สมควรดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกปางสีดา ที่ กส 07008(ปด)/22 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมไว้ เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าของประชาชนส่วนรวม ทั้งเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2522 ที่ให้พิจารณาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้เป็นการเพียงพอ ต่อมาจึงได้โอนความรับผิดชอบมาให้กองอุทยานแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เห็นควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าน้ำตกปางสีดาเป็นอุทยานแห่งชาติ เคยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโดน และป่าท่ากะบาน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลโคกป่าฆ้อง ตำบลท่าแยก ตำบลโคกป่าฆ้อง อำเภอเมือง และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 10 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำและลานหินกว้าง บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกหน้าผาใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 2.4 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางขึ้นสู่หน้าผาใหญ่ร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ อยู่ในลำธารสายเดียวกับน้ำตกปางสีดา ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 20 เมตร ความรุนแรงของสายน้ำ ทำให้เกิดเสียงดังก้องและละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณของสองข้างลำธาร

น้ำตกท่ากระบาก อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ห่างจากที่ทำการ 5 กิโลเมตร

น้ำตกแดงมะค่าและน้ำตกสวนมั่นสวนทอง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 15 กิโลเมตร การเดินทางยังไม่สะดวก ต้องค้างแรมในป่าทึบ

ภูเขาเจดีย์ ลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับภูหินร่องกล้า สูง 4 เมตร มีเส้นรอบวงประมาณ 25 เมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 40 กิโลเมตร
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินใหญ่น้อยไม่สูงนัก เรียงรายสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นอาณาเขตกว้าง บริเวณไหล่เขาเป็นพื้นที่ราบ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น มีน้ำตกอยู่หลายแห่ง รวมทั้งหน้าผาที่สูงชัน เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยลำธารหลายสาย เช่น ห้วยชมพู ห้ยสวนน้ำหอม ห้วยสาริกา ห้วยวังมืด ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรทางภาคตะวันออกของไทย เช่น แม่น้ำบางปะกง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
เนื่องจากป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและอยู่ในเขตลมมรสุม ฝนจึงตกตามฤดูกาล อากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไป

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 8 - 15 องศาเซลเซียส
 

พรรณไม้ :-
ประกอบไปด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และ ป่าเต็งรัง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง กระบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน สมอ พยุง ชิงชัน ซึ่งมีขึ้นอยู่กระจัดกระจายไปตามชนิดของป่า
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวาย เฟิร์น มอส ตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดต่างๆ
 

สัตว์ป่า :-
ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และลักษณะภูมิประเทศ ทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก รวมทั้งนกไม่ต่ำกว่า 200 ชนิด อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวาง เก้ง เลียงผา กระจง แมวป่า ลิงลม เสือป่า หมีขอ หนูหริ่ง เสือโคร่ง หมีควาย นอกจากนี้ยังพบจระเข้น้ำจืด ซึ่งเป็นสัตว์หายาก อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอีกด้วย

นก ( Avian Fauna ) เช่น นกกวัก นกกะปูด นกแก๊ก นกกก นกขุนทอง นกเขา เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ ปณ.55 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-556500 (VoIP) , 037-243775


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-

น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม ประมาณ 1.7 กิโลเมตร
   ( อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประมาณ 1.2 กิโลเมตร )


ทางรถยนต์ :-
จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ให้ท่านเข้าเลนซ้ายเพื่อไปนครนายก เมื่อเข้าเลนซ้ายแล้วขับตรงไปอีกจะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพานวนเข้าสู่ถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก หลังจากลงสะพานแล้วขับตรงไป ประมาณ 46 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ถ้าท่านขับตรงไป จะไปน้ำตกลานรัก น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา ( ถนนหมายเลข 3049 ) ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33 ให้ท่านเลี้ยวขวา จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 110.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 3462 ( จะมีป้ายบอกทางบอกว่า น้ำตกปางสีดา ) เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 14.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย แล้วขับตรงไปประมาณ 1.1 กิโลเมตร ก็จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 1.7 กิโลเมตร ก็จะถึงลานจอดรถของน้ำตกปางสีดา ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน จอดรถแล้วเดินลงบันไดประมาณ 50 เมตร ก็จะถึง น้ำตกปางสีดา


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำตกมีน้ำเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดา :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม