อุทยานแห่งชาติตาพระยา สระแก้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สระแก้ว
 ส ร ะ แ ก้ ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ต า พ ร ะ ย า : : :

อุทยานแห่งชาติตาพระยา
ครอบคลุมเนื้อที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 594 ตารางกิโลเมตร หรือ 371,250 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
พื้นที่ที่สำรวจเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาตินี้เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรัก ตั้งอยู่ในแนวทิศตะวันออกยาวไปทางทิศตะวันตก ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 ิองศา 5 ลิปดาเหนือถึง 14 องศา 22 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึง 103 องศา 14 ลิปดาตะวันออก หรือบริเวณของด้านทิศใต้ของที่ราบสูงโคราช โดยครอบคลุมเนื้อที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกประมาณ 380 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย การสำรวจอุทยานแห่งชาติตาพระยาครั้งนี้ เนื่องด้วยกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากกองทัพภาคที่ 1 ขอให้พิจารณาประกาศจัดตั้งป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัด รอยต่อ 3 จังหวัดคือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วจึงให้ นายอภิศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ 5 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปดำเนินการสำรวจและจัดตั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา ป่าดงใหญ่ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้าและป่าใกล้เคียง ในท้องที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1640/2534 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีต ( ปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2531 ) เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างรุนแรง เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 ใช้การเมืองนำการทหารจนกองกำลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยอมเข้ามอบตัว แปรสภาพเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในที่สุดความสงบสุขในพื้นที่แห่งนี้จึงกลับมาเยือนอีกครั้ง อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2539 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 65 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 82 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีทิวทัศน์รอบบริเวณอ่างสวยงามมากโดยเฉพาะสภาพป่าดิบแล้งที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตลอดทั้งปี การเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 3198

อ่างเก็บน้ำลำนางรอง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในท้องที่ตำบลลำนางรอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีทิวทัศน์รอบอ่างสวยงามมาก สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนตลอดปี มีชายหาดสำหรับเล่นน้ำ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวในวันสงกรานต์ การเดินทางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 3068

อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นด้วยความพร้อมใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสละชีพเพื่อชาติไทยป้องกันประเทศ นักท่องเที่ยวมักจะมาเยี่ยมชมและสักการะ ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ การเดินทางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 3068

อ่างเก็บน้ำลำจังหัน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในท้องที่ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีทิวทัศน์สวยงามมาก สภาพป่าเป็นป่าดงดิบแล้งอุดมสมบูรณ์ มีประชาชนไปพักผ่อนหย่อนใจจำนวนมาก การเดินทางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 3068 แล้วไปแยกที่ทางหลวงจังหวัดระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

ศาลมีอักษร เขียนลงบนแผ่นดินแปรลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 ไว้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แวะมาสักการะ และชมวิวทิวทัศน์ซึ่งสวยงามมาก ตั้งอยู่บริเวณตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์เขมรอพยพไซท์ทู เป็นศูนย์รับประชาชนเขมร ตั้งอยู่บริเวณบ้านทัพไทย ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีประชาชนสนใจไปท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯ เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินสาย 3068 แล้วไปแยกที่อำเภอตาพระยา หลังจากนั้นจึงเดินทางต่อไปตามทางหลวงจังหวัด

อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนสนใจไปพักผ่อนเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี เดินทางตามทางหลวงแผ่นดิน 3068 และเดินทางต่อโดยเส้นทาง ร.พ.ช.

ปราสาทเขาโล้น เป็นปราสาทเก่าแก่สมัยขอมโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานซึ่งประชาชนให้ความสนใจไปเยี่ยมชมจำนวนมาก เดินทางโดยเส้นทาง ร.พ.ช.

อ่างเก็บน้ำเมฆา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนสนใจไปพักผ่อน เนื่องจากสภาพป่าดิบแล้งสมบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินทางโดยเส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 3068

ลานหินตัด เป็นลักษณะธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวชมมาก เดินทางตามเส้นทางหลวงสาย 2121 และเดินทางตามถนนตรี 4

ลานกระเจียว เป็นลานหินที่มีดอกกระเจียวขึ้นสวยงามและมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2121 และแยกไปตามถนนสายตรี

ช่องโอบก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ตั้งอยู่ที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์มาก มีลำธารไหลตลอดปี สันนิษฐานว่ามีน้ำตกและมีสัตว์ป่าชุกชุม

ปราสาทบายแบก เป็นปราสาทหินเก่าแก่สมัยขอม ตั้งอยู่ที่ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากตลอด เดินทางตามถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 2121 และมาแยกที่ถนนสายโท 5

แหล่งโลหะกรรม เป็นแหล่งวัฒนธรรมสมัยขอมโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนสนใจไปเที่ยวชมวัตถุโบราณกันมาก เดินทางตามทางหลวง 2121 และมาแยกถนนสายโท 7

ปราสาททอง เป็นโบราณสถานสมัยขอม มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจำนวนมาก ตั้งอยู่ที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักท่องเที่ยวมาชมยอดปราสาททองที่มีความงดงามมาก เดินทางตามถนนทางหลวงสาย 2121
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เป็นเทือกเขาสูงจากเทือกเขาบรรทัดตลอดแนวจนไปถึงเทือเขาพนมดงรัก เป็นแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ตั้งแต่หลักเขตประเทศที่ 24 ถึงหลักเขตที่ 28 วางตั้งในแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 206 เมตร ถึง 579 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาพรานนุช ความสูง 579 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีความลาดชันเฉลี่ยทั้งพื้นที่ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ บริเวณที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของภูมิภาคนี้มักอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลักษณะที่ตั้งของเทือกเขาพนมดงรัก ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ความชุ่มชื้นจะถูกพัดพามาจากทะเลอันดามันและอ่าวไทย จนทำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อเดือน วัดได้ระหว่าง 100 - 140 มิลลิเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า อยู่ทางทิศใดของเทือกเขาพนมดงรัก ในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เทือกเขาพนมดงรักจะปะทะกับลมมรสุม และทำให้ฝนตกในบริเวณด้านที่รับลมมากกว่าด้านไม่ได้รับลม

.... ฤดูกาลมี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม


.... สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงสุดประมาณ 39.8 องศาเซลเซียส
.... อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 14.3 องศาเซลเซียส
 

พรรณไม้ :-
ในภูมิภาคแถบนี้ยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์กระจายอยู่ในพื้นที่โดยทั่วไป

ป่าเบญจพรรณ Dry Mixed Decidous Forest ป่าชนิดนี้ขึ้นอยู่ในระดับความสูง 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปรากฎอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ ในท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะค่าโมง แดง ตะแบกใหญ่

ป่าดิบแล้ง Dry Evergreen Forest ป่าชนิดนี้ขึ้นอยู่พื้นที่ค่อนข้างราบทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และบางส่วนของ จังหวัดสระแก้ว มักจะอยู่ในระดับความสูงประมาณ 100 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะค่าโมง ยางนา พยอม ตะเคียนทอง

ป่าเต็งรัง ป่าชนิดนี้อยู่ในพื้นดินทิศใต้และดินทิศเหนือบางส่วน กระจายกันอยู่ใน จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดบุรีรัมย์
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง และเหียง
 

สัตว์ป่า :-
แบ่งได้ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( Mammals ) ที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา กวาง เก้ง กระจง หมี หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี อีเห็น ชะมด เสือไฟ เสือปลา วัวแดง กระทิง หมาไน แมวป่า หนูหริ่ง บ่าง เม่น พังพอน ค้างคาว กระต่ายป่า กระรอก กระรอกบิน กระแต เป็นต้น

นก ( Avian Fauna ) ที่พบเห็น ได้แก่ นกพญาไท นกขุนแผน นกแก้ว นกเขาเขียว นกกางเขนดง นกหัวขวาน นกเหยี่ยว นกฮูก นกปรอด นกแขวก นกเค้าแมว นกดุเหว่า ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกขุนทอง เป็นต้น

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ( Amphibious ) ที่พบเห็น ได้แก่ งูชนิดต่างๆ ตะกวด ลิ่น ตุ๊กแก กิ้งก่า จิ้งเหลน แย้ ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ

ปลา ( Fishes ) ที่พบเห็น ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลากระทิง ปลาหมอ ปลาบู่ ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาซิว
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
โทรศัพท์ 037-556667 (VoIP), 045-619214


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตาพระยา สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ( นครนายก - อรัญประเทศ ) จากอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 348 มุ่งหน้าสู่อำเภอตาพระยา จากอำเภอตาพระยา มุ่งหน้าสู่อำเภอโนนดินแดง ( ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาจะอยู่เส้นทางระหว่างอำเภอตาพระยา กับอำเภอโนนดินแดง )
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติตาพระยา :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม