กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรปราการ ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
 ส มุ ท ร ป ร า ก า ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ฟ า ร์ ม จ ร ะ เ ข้ แ ล ะ ส ว น สั ต ว์ ส มุ ท ร ป ร า ก า ร : : :

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นฟาร์มจระเข้ที่มีการเลี้ยงจระเข้พันธุ์ต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากที่สุดในโลก ประมาณ 40,000 ตัว

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เปิดให้เข้าชมเวลา 07.00-18.00 น. ทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2703-4891, 0-2703-5144-8
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-
นอกจากนี้ ยังมีสวนสัตว์ สวนหย่อม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมอยู่ในพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ มีการแสดงจับจระเข้ และการแสดงของช้างแสนรู้ มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สิงโต อูฐ นกกระจอกเทศ ฯลฯ มีร้านขายผลิตภัณฑ์จากจระเข้ ร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ สนามยิงปืน สนามแข่งรถ มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :


 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม