สมุทรปราการ


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรปราการ ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


พระสมุทรเจดีย์ ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดสมุทรปราการ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
สมุทรปราการ ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา และด้านเหนือของอ่าวไทย นิยมเรียกว่า "เมืองปากน้ำ" ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีลำคลองมาก

สมุทรปราการเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวเมืองเก่าอยู่แถบอำเภอพระประแดง และมีชื่อเรียกว่า "เมืองพระประแดง" ในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ที่ตำบลปากน้ำ เมื่อปี พ.ศ. 2362 โดยใช้เวลาสร้างเป็นเวลา 3 ปี และได้จัดสร้างป้อมปราการขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำถึง 6 ป้อม คือ ป้อมประโคนชัย, ป้อมนารายณ์ปราบศึก, ป้อมปราการ, ป้อมประกายสิทธิ์, ป้อมนาคราช และป้อมผีเสื้อสมุทร ในขณะที่สร้างเมืองนั้น รัชกาลที่ 2 ได้เสด็จทอดพระเนตรหลายครั้ง และทรงให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่เกาะกลางน้ำแล้วพระราชทานนามว่า "พระสมุทรเจดีย์" การสร้างยังมิทันเสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสร้างต่อจนสำเร็จ และสร้างป้อมขึ้นอีก 3 แห่งคือ ป้อมตรีเพชร, ป้อมคงกระพัน และป้อมเสือซ่อนเล็บ

ในปี พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรางปฏิสังขรณ์พระสมุทรเจดีย์ให้สูงขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมชายทะเลอีกแห่งหนึ่งคือ "ป้อมพระจุลจอมเกล้า" ซึ่งในปัจจุบัน ป้อมต่างๆ ได้ปรักหักพังลง คงเหลือแต่ป้อมผีเสื้อสมุทรและป้อมพระจุลจอมเกล้าเท่านั้น
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ขนมจาก, ปลาสลิดบางบ่อ, ผลิตภัณฑ์หนังจระเข้
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 25 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระเจดีย์ใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ในมหาสมุทร
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" โพทะเล " Thespesia Populnea Soland.ex Correa.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 1,000.084 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับกรุงเทพฯ
ทิศใต้               : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับกรุงเทพฯ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอพระประแดง
  3. อำเภอบางพลี
  4. อำเภอบางบ่อ
  5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอบางเสาธง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 02 )
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 3 (038) 428-750, (038) 427-667
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม