งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรปราการ
 ส มุ ท ร ป ร า ก า ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ง า น น มั ส ก า ร พ ร ะ ส ม ุท ร เ จ ดี ย์ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์
ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ ฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์
 
กำหนดจัดงาน
... จะเริ่มจัดในวันแรม 5 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยงานจะมีด้วยกัน 9 วัน 9 คืน
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ไม่เสียค่าเข้าชม
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -

" งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์ " จะเริ่มจัดในวันแรม 5 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยงานจะมีด้วยกัน 9 วัน 9 คืน ในวันเปิดจะมีงานจะมีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ไปตามถนน บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยมีบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ แต่งกายตามประเพณีไทยอย่างงดงาม ต่อจากนั้นจะมีขบวนแห่ผ้าห่มลงเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่อำเภอพระประแดงแล้วจึงนำกลับทางเรือเพื่อไปห่มรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ในตอนกลางคืนจัดแสดงมหรสพสมโภช มีการแสดงการละเล่นต่างๆ ตลอดจนการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้า
 
พระสมุทรเจดีย์ : -
พระสมุทรเจดีย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ซึ่งมีผู้คนมาเคารพสักการะบูชา และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้คนทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่า
พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ แต่ต่อมาแผ่นดินได้งอกเพิ่มออกมาจนในปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไป
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- พระสมุทรเจดีย์

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

บรรยากาศในงาน ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ :-
พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์
พระสมุทรเจดีย์ ไหว้พระ    
 

บรรยากาศในงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด :-
บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ กาชาด
ดนตรี ดนตรี โรงลิเก พระบรมรูป ร. 5
มือถือขนาดใหญ่จ้า      
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) เป็นทางหลวงแผ่นดิน จากกรุงเทพฯ เข้าสู่ตัวจังหวัดสมุทรปราการ

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย มีคนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 

ทางรถเมล์ :-
สาย 511 ( ปอ 11 เดิม ) จากสายใต้ใหม่ ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด
สาย 507 จากสายใต้ใหม่ ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด
สาย 536 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด
สาย 25 จากท่าช้าง ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด

สอบถามเส้นทางรถเมล์ โทร. 184


จากนั้นข้ามไปยังพระสมุทรเจดีย์ ด้วยการนั่งเรือข้ามฟาก
เรือข้ามฟากในตลาด
เรือข้ามฟากจากบริเวณศาลากลางจังหวัด
เรือข้ามฟาก

เก็บบรรยากศตอนลงเรือมาฝากจ้า
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม