ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
สมุทรปราการ
 ส มุ ท ร ป ร า ก า ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ป้ อ ม พ ร ะ จุ ล จ อ ม เ ก ล้ า : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

ป้อมพระจุลจอมเกล้า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00 - 21.00 น. ทุกวัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-4655087
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

ป้อมพระจุลจอมเกล้า
......เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสิ่งก่อสร้างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทางเรือ ป้อมนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากทรงมีพระราชปรารภว่าป้อมปืนของเดิมที่เมืองสมุทรปราการเก่าเกินไปและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ในการป้องกันศัตรูที่บุกรุกเข้ามาทางทะเลได้ จึงทรงสั่งให้จัดสร้างป้อมปราการที่ทันสมัยขึ้นที่บริเวณปากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากพระสมุทรเจดีย์ประมาณ 7 กิโลเมตร ลงมือก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2427 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2436 และทรงพระราชทานชื่อว่า ป้อมพระจุลฯ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้อมพระจุลฯ และทรงทดลองยิงปืนประจำป้อมด้วยพระองค์เอง ซึ่งหลังจากเปิดป้อมพระจุลฯ ได้เพียง 2 เดือนเศษก็เกิดเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ที่เรือรบฝรั่งเศสได้ล่วงล้ำอธิปไตยทางทะเลโดยบุกรุกเข้ามาและเกิดการยิงต่อสู้กันได้รับความเสียหายทั้งสองฝ่าย

ป้อมพระจุลจอมเกล้า
......ปัจจุบันนอกจากป้อมพระจุลฯ แล้ว ภายในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือมีความสูงถึง 17.50 เมตร นับว่าเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สง่างามยิ่งนัก และ ภายใต้แท่นที่ประทับได้จัดทำเป็นห้องสำหรับแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภาพประวัติศาสตร์ของเมืองปากน้ำ นอกจากนี้กองทัพเรือยังได้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือรบไทย โดยนำเรือหลวงแม่กลองซึ่งเป็นเรือรบที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 60 ปี มาอนุรักษ์เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบกลางแจ้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ การค้นคว้าหาความรู้ หาความเพลิดเพลินของประชาชนทั่วไป

 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากป้อมพระจุลจอมเกล้า :-
เรือหลวงแม่กลอง ปืนใหญ่ภายในเรือ พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5
ภายในเรือ      
 

สถานที่ใกล้เคียง

พระสมุทรเจดีย์ อยู่ห่างจากป้อมพระจุลจอมเกล้า 7 กิโลเมตร

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-

เส้นทางที่ 1 :
...จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 5 กิโลเมตร ให้ท่านเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง ไปทาง อำเภอพระประแดง

...เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 5.9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง ที่เขียนว่า ถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นขับตามป้ายบอกทาง ขึ้น สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ประมาณ 4.8 กิโลเมตร หลังจากนั้นท่านก็จะลงจากสะพาน

...เมื่อท่านลงจากสะพานแล้ว ท่านจะเห็นป้ายบอกทาง พระประแดง กับ ดาวคะนอง ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร ท่านจะพบ แยกไฟแดง

( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปตลาดน้ำวัดบางน้ำผึ้ง ถนนหมายเลข 3104 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ และป้อมพระจุลจอมเกล้า )

ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 10.2 กิโลเมตร ท่านจะพบ สามแยก

( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนนหมายเลข 303 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ )

ให้ท่าน เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 6.2 กิโลเมตร ก็จะถึง ป้อมพระจุลจอมเกล้า

จากนั้นแลกบัตร กับ ทหาร แล้วขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไป ประมาณ 500 เมตร ก็จะถึง เรือหลวงแม่กลอง
เส้นทางที่ 2 :
...จากกรุงเทพฯ ( ห้างเดอะมอลล์บางแค ) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 2 ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จะมีแยกซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม 2 ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ ให้ท่านขับตรงไป ตามป้ายบอกทางที่เขียนว่า พระประแดง ขับตรงไปประมาณ 14.5 กิโลเมตร จากนั้นให้ท่านเลี้ยวขวามือ ไปทาง พระสมุทรเจดีย์ และ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปสามแยกพระประแดง และเส้นทางไปตลาดน้ำวัดบางน้ำผึ้ง )

...เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ท่านจะพบ สามแยก

( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนนหมายเลข 303 )
( ถ้าตรงไป จะเป็นเส้นทางไปพระสมุทรเจดีย์ )

ให้ท่าน เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 6.2 กิโลเมตร ก็จะถึง ป้อมพระจุลจอมเกล้า

จากนั้นแลกบัตร กับ ทหาร แล้วขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวามือ แล้วขับตรงไป ประมาณ 500 เมตร ก็จะถึง เรือหลวงแม่กลอง
เส้นทางที่ 3 :
...จากกรุงเทพฯ ( ข้ามสะพานพระราม 9 ) ลงสะพานแล้วชิดซ้ายไปสุขสวัสดิ์ และวิ่งจากสุขสวัสด์ผ่านพระประแดงไปป้อมพระจุลจอมเกล้า...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย มีคนเที่ยวเยอะหรือเปล่า เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม